{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Miner\u00e1lne\r\n<\/span>\r\n\r\nMiner\u00e1lne term\u00e1lne pramene Smrd\u00e1ky<\/span>\r\n\r\nJedine\u010dn\u00e9 pr\u00edrodn\u00e9 term\u00e1lne pramene na juhoz\u00e1padnom Slovensku, uprostred Z\u00e1horia, vo vzdialenosti zhruba 80 km od Bratislavy. Miner\u00e1lna voda je chloridovo-hydrouhli\u010ditanov\u00e1, v\u00e1penato-s\u00edrna, ktorej naj\u00fa\u010dinnej\u0161ou zlo\u017ekou je...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Smrd\u00e1ky<\/span>0.36 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\nLetisko Senica - Z\u00e1\u017eitok z jazdy<\/span>\r\n\r\nJe to ur\u010den\u00e9 pre \u013eud\u00ed, ktor\u00ed miluj\u00fa r\u00fdchlu jazdu \u010di u\u017e na \u0161tyroch koles\u00e1ch FORD MUSTANG GT alebo na dvoch SUZUKI BANDIT 650N. Jazda prebieha v uzavretom are\u00e1ly na ur\u010denom mieste, d\u013a\u017eka dr\u00e1hy je cca 2 km a dokonca...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Hlbok\u00e9<\/span>7.17 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Golfov\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nGolfov\u00e9 ihrisko, Penati Golf Resort Senica<\/span>\r\n\r\nNajv\u00e4\u010d\u0161\u00ed golfov\u00fd are\u00e1l na Slovensku situovan\u00fd v prekr\u00e1snom prostred\u00ed Mal\u00fdch Karp\u00e1t uprostred vo\u0148av\u00fdch borovicov\u00fdch lesov a unik\u00e1tnych pieso\u010dn\u00fdch d\u00fan, len 6 km od mesta Senica. Patr\u00ed medzi najlep\u0161ie eur\u00f3pske ihrisk\u00e1...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>\u0160ajd\u00edkove Humence<\/span>8.37 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad Bran\u010d<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu sa nach\u00e1dza na kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podz\u00e1mkom, miestnou \u010das\u0165ou obce Podbran\u010d. Prv\u00e1 p\u00edsomn\u00e1 zmienka o hrade je z roku 1317. Hrad, ktor\u00fd postavil magister Aba z Hlohovca medzi rokmi 1251 - 1297, sl\u00fa\u017eil...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Podbran\u010d<\/span>12.26 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Historick\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nHistorick\u00fd vetern\u00fd mlyn v Hol\u00ed\u010di<\/span>\r\n\r\nJedin\u00fd zachovan\u00fd vetern\u00fd kamenn\u00fd mlyn svojho druhu na Slovensku v meste Hol\u00ed\u010d, okres Skalica. Poch\u00e1dza z osemdesiatych rokov 19. storo\u010dia a jeho z\u00e1kladom je kamenn\u00e1 trojpodla\u017en\u00e1 murovan\u00e1 budova s kruhov\u00fdm p\u00f4dorysom v tvare...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Hol\u00ed\u010d<\/span>12.7 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Golfov\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nGolfov\u00e9 ihrisko, Golf Resort Skalica<\/span>\r\n\r\nGolfov\u00e9 ihrisko Grafobal Group Golf Resort Skalica v Skalici v \u0161t\u00fdle ihr\u00edsk linksov\u00e9ho typu, z dielne architekta Hans-Georg Erhardta. 18-jamkov\u00e9 ihrisko pon\u00faka hr\u00e1\u010dom mo\u017enos\u0165 odpa\u013eova\u0165 na viac ako 250 m dlh\u00fd driving range...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Skalica<\/span>13.03 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Slovensk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nSlovensk\u00fd Stonehenge Hol\u00ed\u010dske megality<\/span>\r\n\r\nStonehenge je kamenn\u00e1 stavba postaven\u00e1 v kamennej dobe a s\u00fa to najstar\u0161ie slne\u010dn\u00e9 hodiny v\u00f4bec. Nach\u00e1dza sa v bl\u00edzkosti anglick\u00e9ho meste\u010dka Amesbury v gr\u00f3fstve Wiltshire.\r\n\r\n\tMegalitick\u00fd objekt, slovensk\u00e9 stonehenge, v meste...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Hol\u00ed\u010d<\/span>13.97 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"V\u00ednna\r\n<\/span>\r\n\r\nV\u00ednna cesta Z\u00e1horie<\/span>\r\n\r\nOb\u010dianske zdru\u017eenie V\u00ednna cesta v Skalickom vinohradn\u00edckom raj\u00f3ne je s\u00fa\u010das\u0165ou Malokarpatskej vinnej oblasti a p\u00f4sob\u00ed od roku 2003. Skalick\u00e1 vinohradn\u00edcka oblas\u0165 patr\u00ed k najsevernej\u0161ie polo\u017een\u00fdm oblastiam Slovenska, no aj...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Skalica<\/span>14.61 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Plavba\r\n<\/span>\r\n\r\nPlavba Ba\u0165ov kan\u00e1l - Prv\u00e1 plavebn\u00e1<\/span>\r\n\r\nPlavebn\u00e1 cesta je sp\u00e1jan\u00e1 s podnikate\u013eom Tom\u00e1\u0161om Ba\u0165om, ktor\u00fd vybudoval a vu\u017e\u00edval kan\u00e1l v 30.-tych rokoch 20 st. na prepravu hned\u00e9ho uhlia z ban\u00ed v Rati\u0161koviciach do svojich tepl\u00e1rn\u00ed v Otrokoviciach. Kan\u00e1l sl\u00fa\u017eil a\u017e...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Skalica<\/span>17.81 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Rozh\u013ead\u0148a\r\n<\/span>\r\n\r\nRozh\u013ead\u0148a Ba\u0165ov kan\u00e1l, pr\u00edstav Skalica<\/span>\r\n\r\nBa\u0165ov kan\u00e1l v Skalici je jednou z turistick\u00fdch atrakci\u00ed regi\u00f3nu Z\u00e1horie. Vznikol v 30-tych rokoch 20. storo\u010dia ako projekt vyu\u017e\u00edvan\u00fd na zavla\u017eovanie \u00fazemia a nesk\u00f4r sa za\u010dal pou\u017e\u00edva\u0165 aj na prepravu uhlia. Plavebn\u00e1 trasa...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Skalica<\/span>17.81 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Mohyla\r\n<\/span>\r\n\r\nMohyla Milana Rastislava \u0160tef\u00e1nika<\/span>\r\n\r\nKult\u00farno-historick\u00e1 pamiatka, ktor\u00e1 je posledn\u00fdm miestom odpo\u010dinku gener\u00e1la Dr. Milana Rastislava \u0160tef\u00e1nika, sa nach\u00e1dza ne\u010faleko mesta Brezov\u00e1 pod Bradlom. Mohyla je postaven\u00e1 na vrchu Bradlo (543 m.n.m.), ktor\u00fd je najvy\u0161\u0161\u00edm...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Brezov\u00e1 pod Bradlom<\/span>19.92 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad Dobr\u00e1 voda<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu sa nach\u00e1dza nad obcou Dobr\u00e1 Voda, okres Trnava. Postavil ho pravdepodobne v poslednej tretine 13. st. komes Aba Ve\u013ek\u00fd na skalnatom v\u00fdbe\u017eku v hornatom ter\u00e9ne. Prv\u00e1 p\u00edsomn\u00e1 zmienka je z roku 1263. Tento str\u00e1\u017eny...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Dobr\u00e1 Voda<\/span>20.99 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}