Poslať otázku

Poslať
Dovolenka, ubytovanie a hotely na Slovensku, v Tatrách - Sorger.sk
02 21 02 57 57
pobyty na Slovensku

Všeobecné obchodné podmienky

 Čl.I

Základné ustanovenia.

    Obchodná spoločnosť Destinacie.sk s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 26335/P, má sídlo ul. Partizánska č. 705/43, 058 01 Poprad  (ďalej len "Prevádzkovateľ").
     Prevádzkovateľ ponúka neurčitému počtu subjektov – konečných užívateľov služieb /klient/, služby tretích osôb – poskytovateľov služieb, na báze sprostredkovania či obchodného zastúpenia a sama nie je v žiadnom právnom vzťahu s konečným užívateľom služieb (klientom). 

     Prevádzkovateľ vyhlasuje že :

 • Celý obsah svojich web stránok je zverejnený v dobrej viere v jeho pravdivosť.
 • Nezodpovedá za žiadne škody, ktoré si spôsobíte zadaním nesprávnych identifikačných údajov pri rezervácii (nesprávne dátumy rezervácie, typy a počty izieb, počty osôb, nesprávna e-mailová adresa, nesprávne telefónne číslo a pod.).
 • Nezodpovedá za formálnu správnosť a pravdivosť údajov, poskytnutých poskytovateľmi služieb ani za žiadne iné údaje od ubytovacích zariadení, reklamných partnerov a pod. ako aj za žiadne škody, ktoré Vám týmito údajmi boli spôsobené.
 • Nezodpovedá za poskytnutie služieb a ani za poskytnuté ubytovanie a služby vo vybratom ubytovacom zariadení.

     Vymedzenie základných pojmov:

 • Kupón - je označený v ponuke na web stránke s názvom typ: Kupón. Po zaplatení odbrží klient tlačivo v elektronickej forme s názvom Kupón.
 • Pobyt - je označený v ponuke na web stránke s názvom typ: Pobyt. Po zaplatení odbrží klient tlačivo v elektronickej forme s názvom Ubytovací poukaz - VOUCHER.
 • VOP - tieto Všeobecné obchodné podmienky.

 

Čl. II

Zakúpenie služby konečným užívateľom.

1. Tieto podmienky zakúpenia služby sa týkajú všetkých rezervácií služieb uskutočnených on-line rezervačným systémom prevádzkovateľa prostredníctvom web stránok, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ, ako aj všetkých rezervácií služieb uskutočnených v priestoroch a prevádzkach cestovnej agentúry Destinacie.sk s. r. o.. 

2. Všetky fyzické aj právnické osoby – ako koneční užívatelia služieb – objednaním pobytu, alebo zakúpením iného produktu /napr. darčekový poukaz, kupón  a pod./ podľa bodu 1 tohto článku sa zaväzujú dodržiavať tieto Všeobecné podmienky rezervácie a riadiť sa nimi ako i osobitné podmienky uvedené v rezervačnom formulári. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, spôsobené nedodržaním podmienok rezervácie.

3. Zakúpenie požadovaných služieb môže klient realizovať nasledujúcim spôsobom:

 • Klient si z ponuky prevádzkovateľa vyberie službu konkrétneho poskytovateľa služieb /ubytovacie zariadenie, dopravca, prípadne iné/, prípadne zakúpi kupón, darčekový poukaz alebo iný produkt podľa aktuálnej ponuky. Túto službu si objedná postupom uvedeným na webovej stránke. Osobné údaje a údaje z kreditnej karty budú použité výhradne pre potrebu zjednania a poskytnutia služby požadovanej klientom a zabezpečenia úhrady ceny, s čím klient súhlasí. Klient si zvolí spôsob platby pri zakúpení produktu na webovej stránke alebo v obchodnom mieste prevádzkovateľa. Klient sa môže dožadovať poskytnutia služieb len v prípade, že v zmysle dohodnutých podmienok riadne uhradil cenu za objednané služby, alebo jej úhradu zabezpečil, a to podľa konkrétnej dohody buď prevádzkovateľovi alebo priamo poskytovateľovi služieb, prípadne úhradami u obidvoch subjektov, podľa dohody uzavretej pri objednaní služby.  V prípade neuhradenia ceny za objednané služby, má prevádzkovateľ, prípadne poskytovateľ služby právo rezerváciu služby stornovať, prípadne službu neposkytnúť. Úhrada sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na náš účet, prípadne na účet konečného poskytovateľa služby a pri hotovostnej úhrade momentom hotovosti.
  Poplatky za parkovanie, daň z ubytovania, resp. iné služby, ktoré nie sú predmetom rezervácie,  si klient platí sám na mieste pobytu. Spôsob úhrady ako i splatnosť ceny za služby si klient zvolí pri objednaní služby z ponúkaných možností. Ponuka na webových stránkach, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ ako i v jej prevádzkach, je prezentáciou služieb konečných poskytovateľov služieb a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ponuky a podmienok poskytnutia služieb, a to aj po podanej objednávke klienta, vrátane zrušenia ponuky, pričom klient má právo zmenenú ponuku odmietnuť a v takom prípade nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi klientom a konečným poskytovateľom služieb.  
  Každý klient si môže objednať ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Kupón je možné využiť iba jednorazovo, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

4. Cena služieb je stanovená dohodou strán, pričom vychádza z ponuky poskytovateľov služieb ako je prezentovaná prevádzkovateľom a dohoda sa uzatvára objednaním služby klientom. V prípade, že poskytovatelia služieb poskytujú zľavy, má klient nárok len na tie zľavy, ktoré sú platné ku dňu uzavretia dohody o cene. Pri poskytnutí zľavy na dieťa je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu využitia služby.   

5. Klient je povinný prevádzkovateľovi všetky údaje potrebné na vystavenie poukazu na využitie služby /voucheru, kupónu/ a je povinný prevziať všetky doklady potrebné na čerpanie objednaných služieb podľa požiadavky prevádzkovateľa. Ak klient odmietne poskytnúť potrebné údaje a bez nich nie je možné službu pre klienta objednať, je cestovná agentúra oprávnená stornovať objednávku klienta. 

6. Do 72 hodín od obdržania platby za celý pobyt, bude klientovi odoslaný voucher (kupón), ktorý oprávňuje klienta k nástupu na pobyt a to na adresu jeho elektronickej pošty, ktorú uviedol pri odoslaní objednávky. V prípade, že začiatok pobytu je skôr ako 72 hodín od zaplatenia celej sumy, bude klientovi poslaný voucher (kupón) ihneď po zaslaní potvrdenia o úhrade klientom.

8. V prípade, ak klient vystupuje pri kúpe Kupónu v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva kupón na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení kupónu na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v Ponuke. V oznámení klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Kupónu a dátum úhrady Kupónu. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom. 

9. Po uplynutí doby platnosti Kupónu ( Pobytu alebo Darčekového poukazu) stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Kupónu bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.

 

Čl. III
Storno podmienky a reklamácie služieb.

1. Vzhľadom na skutočnosť, že klient má priamy vzťah s poskytovateľom služieb, platia storno podmienky uvedené v podmienkach konkrétneho poskytovateľa služieb. V prípade, že poskytovateľ služieb nemá uvedené storno podmienky, nepreberáme za túto skutočnosť žiadnu zodpovednosť. Pri každom – poskytovateľovi služby je uvedený jeho názov a adresa, na ktorej si klient tieto údaje môže zistiť.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že klient má priamy vzťah s poskytovateľom služieb, stornovanie rezervácie ako aj všetky reklamácie uplatňuje klient výhradne u konkrétneho poskytovateľa služieb, s ktorým uzavrel zmluvu o poskytnutí služieb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za finančné, ani žiadne iné straty spôsobené nedodržaním storno podmienok a podmienok poskytnutia služieb konkrétneho poskytovateľa služieb bez ohľadu na skutočnosť, či boli v ponuke poskytovateľa služieb uvedené, alebo nie.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poskytnuté ubytovanie a služby v klientom vybratom ubytovacom zariadení.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za žiadne finančné, ani iné straty spôsobené nedodržaním podmienok poskytnutia služieb deklarovaných na našich stránkach alebo na stránkach poskytovateľov služieb.

5. V prípade, že pri ponuke služieb je ako poskytovateľ služieb uvedená cestovná agentúra Destinacie.sk s.r.o., je klient povinný reklamovať služby a pobyt u Prevádzkovateľa pri nástupe na pobyt, počas jeho trvania alebo najneskôr do skončenia trvania pobytu. Kontaktné údaje pre reklamácie sú uvedené v e-mailovej komunikácii a v ubytovacom poukaze - Vouchery, ktoré klient obdrží po celkovej úhrade pobytu. Po skončení pobytu klient nemá nárok na reklamáciu.

6.V prípade, ak klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Kupón bude mať iné vady, klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: destinacie@destinacie.sk Lehotana vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu a v prípade, že Kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Kupónu. Pokiaľ klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.

7. Sprostredkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 6.do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je klient oprávnený od kúpy odstúpiť.

8. V prípade, že klient (kupujúci - spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa klient (kupujúci - spotrebiteľ) obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient (kupujúci - spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

9. Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Kupónu:

 • Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Kupónu elektronickou formou, pokiaľ kupón nebol použitý alebo nebola objednaná služba u Poskytovateľa. Ak si klient kúpi Kupón, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je klient oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia, napr. do začiatku pobytu. Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne e-mailom z e-mailovej adresy z ktorej bol Kupón objednaný na adresu destinacie@destinacie.sk, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka a počet Kupónov, od kúpy ktorých chce klient odstúpiť. Klientovi bude vrátená platba späť na účet z ktorého bola platba evidovaná. Ak už bol kupón rezervovaný a objednaná služba u Poskytovateľa, Sprostredkovateľ nie je povinný pristúpiť na Odstúpenie od kúpy, zániku Objednávky alebo kúpy Kupónu, ale klient je povinný riešiť túto vec s Poskytovateľom služby.
 • V prípade, že klient neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.
 • Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná kúpa Kupónov vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Kupón ním uhradenú mu vráti buď Poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný klient od Poskytovateľa prijať, alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za Kupón vymáhať vždy len od Poskytovateľa. Cena za Kupón bude klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky, a to na účet klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu. 

10. Pre zrušenie objednaných služieb zo strany odberateľa v prípade, že obstarávateľ je cestovná agentúra Destinacie.sk s.r.o., platia pre odberateľa nasledujúce stornopodmienky: 

 • a) 2 % z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb viac ako 41 dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt (minimálne je to 20 €  - manipulačný poplatok). V prípade, že ubytovacie zariadenie neúčtuje žiadny stornopoplatok, je možné využiť platbu ako depozit na 12 mesiacov od úhrady pre výber iného ubytovacieho zariadenia (pobytu). V prípade prvej výmeny ubytovacieho zariadenia (pobytu) je táto výmena bezplatná. V prípade druhej a ďalšej výmeny je účtovaný manipulačný poplatok vo výške 20 €. 
 • b) 15 % z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 40 až 30 dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt.
 • c) 30 % z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 29 až 21 dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt.
 • d) 50 % z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 20 až 14 dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt.
 • e) 80 % z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 13 až 7 dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt.
 • f) 100 % z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 6 a menej dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt.

Preplatok - uhradená suma krátená o stornopoplatok - bude vrátená bankovým prevodom, resp. poštovou poukážkou.

Stornopoplatok určuje ubytovacie zariadenie. My si stornopoplatok neúčtujeme (body b až f tohto zoznamu) a snažíme sa vybaviť zrušenie pobytu, v prípade vážnych dôvodov, bez stornopoplatku. Prípadne sa snažíme vybaviť v zariadení jeden bezplatný presun termínu. V prípade druhého a ďalšieho presunu termínu je účtovaný manipulačný poplatok vo výške 20 € alebo podľa aktuálnej výšky poplatku daného ubytovacieho zariadenia. 

My si účtujeme len manipulačný poplatok vo výške 2 % z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb (minimálne 20 €) za náklady, ktoré súviseli s vybavením objednávky.

V prípade, že ubytovacie zariadenie účtuje stornopoplatok, k tomuto stornopoplatku si účtujeme manipulačný poplatok vo výške 2 % z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb (minimálne 20  €).

10. Zrušenie a presun rezervácie v prípade rezervácie cez SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Winterova 29, 921 29 Pieštany, Slovenská republika.

SLKP, a.s. akceptuje presun potvrdených rezervácií len 1-krát. Bezplatný posun rezervácie je možné urobiť maximálne 21 dní pred pôvodným dátumom príchodu hosťa. Cena pobytu bude zmenená podľa platného cenníka okrem potvrdených rezervácií hlavnej a strednej sezóny. SLKP, a.s. nevracia žiadny finančný rozdiel. SLKP, a.s. si vyhradzuje právo účtovať 65 EUR servisný poplatok za každý ďalší presun potvrdenej rezervácie. Zmena rezervácie musí byť uskutočnená najneskôr do 7 dní pred pôvodne objednaným a zarezervovaným dňom príchodu, v opačnom prípade si SLKP, a.s. vyhradzujú účtovať storno poplatok podľa aktuálnych storno podmienok. Storno podmienky posielame v emaile v prílohe pri potvrdení objednávky.

11. Zrušenie a presun rezervácie v prípade rezervácie cez Hotel Ski & Wellness Residence Družba **** Jasná v emaile v prílohe pri potvrdení objednávky.

12. V prípade stornovania darčekového poukazu (kupónu) alebo darčekového pobytu, ktorý nemá záväzne potvrdený termín nástupu a odchodu zo strany klienta sa účtuje stornopoplatok 10% z celkovej ceny zaplateného darčekového pobytu alebo poukazu (kupónu). Darčekový poukaz (kupón) alebo darčekový pobyt, nie je možné zrušiť zo strany obdarovaného, ale je možné ho zrušiť iba zo strany objednávateľa.

Čl. IV

Podmienky poskytnutia služby.

1. Konečný užívateľ služieb - klient je povinný dodržiavať Podmienky ubytovania konkrétneho ubytovacieho zariadenia, prípadne podmienky poskytnutia služby, ako aj všeobecné morálne pravidlá ako aj zákony platné na území príslušného štátu. Prevádzkovateľ ubytovacieho zriadenia môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté. Toto náhradné ubytovanie bude poskytnuté len na základe dohody medzi ubytovacím zariadením a klientom.

Za škody, ktoré spôsobí ubytovaný klient zodpovedá ubytovaný klient. Náhrada škody sa rieši medzi poškodeným na základe dohody medzi ubytovacím zariadením a klientom.

2. Za škody, ktoré spôsobí poskytovateľ služby klientovi zodpovedá poskytovateľ služby. Náhrada škody sa rieši na základe dohody medzi poskytovateľom služby a klientom.

 

Čl. V.

Zľavy.

1. Pri opakovanom nákupe pobytu na www.sorger.sk môže klient dostať vernostnú zľavu maximálne do výšky 5 % iba z ceny základného lôžka dospelej osoby a nie je možné ju dostať z cien príplatkov. Platí len pre vybrané pobyty, ktorých zoznam sa aktuálne mení. Potvrdenie výšky zľavy z pobytu zašle Prevádzkovateľ na vyžiadanie klientovi na jeho e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje nedať zľavu už z niektorých zľavnených pobytov.

2. Ak klient opakovane nakupoval na www.sorger.sk, uhradil celú sumu pobytu a nebola mu odpočítaná zľava, ktorú Prevádzkovateľ uznal klientovi, tak Prevádzkovateľ spätne sumu klientovi nevracia. Zľavu z pobytu je možné uplatniť iba pred celkovou úhradou pobytu. Po celkovej úhrade je možné sa dohodnúť s Prevádzkovateľom, že zľava bude uplatnená pri ďalšom nákupe.

3. Zľavu nie je možné dostať pri využití Darčekového poukazu. 

Čl. VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky vstúpili do platnosti dňa 01.01.2015 a vzťahujú sa na všetky produkty ponúkané prevádzkovateľom.

2. Klient vyslovuje s týmito podmienkami objednaním služieb.

3. Akékoľvek zmeny môžu byť dohodnuté len v písomnej forme.

4. Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že na účely plnenia zmluvy spracováva údaje klienta v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje z platobnej karty, pokiaľ bude poskytnuté. Tieto údaje je nevyhnutné spracovávať za účelom zabezpečenia požadovanej služby adresne pre klienta. Vyplnením osobných údajov klienta v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje z platobnej karty do objednávkového formulára klient udeľuje súhlas na ich spracovanie a využitie na účely zabezpečenia požadovanej služby klienta, s ich odovzdaním poskytovateľovi služby ako i s ich využitím na marketingové aktivity prevádzkovateľa. Tento súhlas je daný na dobu neurčitú a klient ho môže kedykoľvek odvolať.

5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nie je poistený proti úpadku, keďže sprostredkovaním predaja jednotlivých služieb jej takáto povinnosť nevzniká.

6. V prípade, že pri ponuke služieb je ako poskytovateľ služieb uvedená cestovná agentúra Destinacie.sk s.r.o., bude plniť všetky povinnosti poskytovateľa služieb  podľa týchto podmienok.


© 2018 CA SORGER - Všeobecné obchodné podmienky - Kontakt | Všetky práva vyhradené.
Prehliadaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií. OK