Poslať otázku

Poslať
Dovolenka, ubytovanie a hotely na Slovensku, v Tatrách - Sorger.sk

Všeobecné obchodné podmienky

 Čl.I

Základné ustanovenia.

 

    Obchodná spoločnosť Destinacie.sk s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 26335/P, má sídlo ul. Partizánska č. 705/43, 058 01 Poprad  (ďalej len "Prevádzkovateľ").
     Prevádzkovateľ ponúka neurčitému počtu subjektov – konečných užívateľov služieb /klient/, služby tretích osôb – poskytovateľov služieb, na báze sprostredkovania či obchodného zastúpenia a sama nie je v žiadnom právnom vzťahu s konečným užívateľom služieb (klientom). 

     Prevádzkovateľ vyhlasuje že :

  • Celý obsah svojich web stránok je zverejnený v dobrej viere v jeho pravdivosť.
  • Nezodpovedá za žiadne škody, ktoré si spôsobíte zadaním nesprávnych identifikačných údajov pri rezervácii (nesprávne dátumy rezervácie, typy a počty izieb, počty osôb, nesprávna e-mailová adresa, nesprávne telefónne číslo a pod.).
  • Nezodpovedá za formálnu správnosť a pravdivosť údajov, poskytnutých poskytovateľmi služieb ani za žiadne iné údaje od ubytovacích zariadení, reklamných partnerov a pod. ako aj za žiadne škody, ktoré Vám týmito údajmi boli spôsobené.
  • Nezodpovedá za poskytnutie služieb a ani za poskytnuté ubytovanie a služby vo vybratom ubytovacom zariadení.

 

Čl. II

Zakúpenie služby konečným užívateľom.

1. Tieto podmienky zakúpenia služby sa týkajú všetkých rezervácií služieb uskutočnených on-line rezervačným systémom prevádzkovateľa prostredníctvom web stránok, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ, ako aj všetkých rezervácií služieb uskutočnených v priestoroch a prevádzkach cestovnej agentúry Destinacie.sk s. r. o.. 

2. Všetky fyzické aj právnické osoby – ako koneční užívatelia služieb – objednaním pobytu, alebo zakúpením iného produktu /napr. darčekový poukaz, kupón  a pod./ podľa bodu 1 tohto článku sa zaväzujú dodržiavať tieto Všeobecné podmienky rezervácie a riadiť sa nimi ako i osobitné podmienky uvedené v rezervačnom formulári. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, spôsobené nedodržaním podmienok rezervácie.

3. Zakúpenie požadovaných služieb môže klient realizovať nasledujúcim spôsobom:

  • Klient si z ponuky prevádzkovateľa vyberie službu konkrétneho poskytovateľa služieb /ubytovacie zariadenie, dopravca, prípadne iné/, prípadne zakúpi darčekový poukaz alebo iný produkt podľa aktuálnej ponuky. Túto službu si objedná postupom uvedeným na webovej stránke. Osobné údaje a údaje z kreditnej karty budú použité výhradne pre potrebu zjednania a poskytnutia služby požadovanej klientom a zabezpečenia úhrady ceny, s čím klient súhlasí. Klient si zvolí spôsob platby pri zakúpení produktu na webovej stránke alebo v obchodnom mieste prevádzkovateľa. Klient sa môže dožadovať poskytnutia služieb len v prípade, že v zmysle dohodnutých podmienok riadne uhradil cenu za objednané služby, alebo jej úhradu zabezpečil, a to podľa konkrétnej dohody buď prevádzkovateľovi alebo priamo poskytovateľovi služieb, prípadne úhradami u obidvoch subjektov, podľa dohody uzavretej pri objednaní služby.  V prípade neuhradenia ceny za objednané služby, má prevádzkovateľ, prípadne poskytovateľ služby právo rezerváciu služby stornovať, prípadne službu neposkytnúť. Úhrada sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na náš účet, prípadne na účet konečného poskytovateľa služby a pri hotovostnej úhrade momentom hotovosti.
    Poplatky za parkovanie, daň z ubytovania, resp. iné služby, ktoré nie sú predmetom rezervácie,  si klient platí sám na mieste pobytu. Spôsob úhrady ako i splatnosť ceny za služby si klient zvolí pri objednaní služby z ponúkaných možností. Ponuka na webových stránkach, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ ako i v jej prevádzkach, je prezentáciou služieb konečných poskytovateľov služieb a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ponuky a podmienok poskytnutia služieb, a to aj po podanej objednávke klienta, vrátane zrušenia ponuky, pričom klient má právo zmenenú ponuku odmietnuť a v takom prípade nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi klientom a konečným poskytovateľom služieb.  

4. Cena služieb je stanovená dohodou strán, pričom vychádza z ponuky poskytovateľov služieb ako je prezentovaná prevádzkovateľom a dohoda sa uzatvára objednaním služby klientom. V prípade, že poskytovatelia služieb poskytujú zľavy, má klient nárok len na tie zľavy, ktoré sú platné ku uzavretia dohody o cene. Pri poskytnutí zľavy na dieťa je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu využitia služby.   

5. Klient je povinný prevádzkovateľovi všetky údaje potrebné na vystavenie poukazu na využitie služby /voucheru/ a je povinný prevziať všetky doklady potrebné na čerpanie objednaných služieb podľa požiadavky prevádzkovateľa. Ak klient odmietne poskytnúť potrebné údaje a bez nich nie je možné službu pre klienta objednať, je cestovná agentúra oprávnená stornovať objednávku klienta. 

6. Do 24 hodín od obdržania platby za celý pobyt, bude klientovi odoslaný voucher (kupón), ktorý oprávňuje klienta k nástupu na pobyt a to na adresu jeho elektronickej pošty, ktorú uviedol pri odoslaní objednávky.

 

Čl. III
Storno podmienky a reklamácie služieb.

1. Vzhľadom na skutočnosť, že klient má priamy vzťah s poskytovateľom služieb, platia storno podmienky uvedené v podmienkach konkrétneho poskytovateľa služieb. V prípade, že poskytovateľ služieb nemá uvedené storno podmienky, nepreberáme za túto skutočnosť žiadnu zodpovednosť. Pri každom – poskytovateľovi služby je uvedený jeho názov a adresa, na ktorej si klient tieto údaje môže zistiť.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že klient má priamy vzťah s poskytovateľom služieb, stornovanie rezervácie ako aj všetky reklamácie uplatňujte klient výhradne u konkrétneho poskytovateľa služieb, s ktorým uzavrel zmluvu o poskytnutí služieb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za finančné, ani žiadne iné straty spôsobené nedodržaním storno podmienok a podmienok poskytnutia služieb konkrétneho poskytovateľa služieb bez ohľadu na skutočnosť, či boli v ponuke poskytovateľa služieb uvedené, alebo nie.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poskytnuté ubytovanie a služby vo Vami vybratom ubytovacom zariadení.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za žiadne finančné, ani iné straty spôsobené nedodržaním podmienok poskytnutia služieb deklarovaných na našich stránkach alebo na stránkach poskytovateľov služieb.

KlV prípade, že pri ponuke služieb je ako poskytovateľ služieb uvedená cestovná agentúra Destinacie.sk s.r.o., je klient povinný reklamovať služby a pobyt u Prevádzkovateľa pri nástupe na pobyt, počas jeho trvania alebo najneskôr do skončenia trvania pobytu. Kontaktné údaje pre reklamácie sú uvedené v e-mailovej komunikácii a v ubytovacom poukaze - Vouchery, ktoré klient obdrží po celkovej úhrade pobytu. Po skončení pobytu klient nemá nárok na reklamáciu.

 

Čl. IV

Podmienky poskytnutia služby.

1. Konečný užívateľ služieb - klient je povinný dodržiavať Podmienky ubytovania konkrétneho ubytovacieho zariadenia, prípadne podmienky poskytnutia služby, ako aj všeobecné morálne pravidlá ako aj zákony platné na území príslušného štátu. Prevádzkovateľ ubytovacieho zriadenia môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté. Toto náhradné ubytovanie bude poskytnuté len na základe dohody medzi ubytovacím zariadením a klientom.

Za škody, ktoré spôsobí ubytovaný klient zodpovedá ubytovaný klient. Náhrada škody sa rieši medzi poškodeným na základe dohody medzi ubytovacím zariadením a klientom.

2. Za škody, ktoré spôsobí poskytovateľ služby klientovi zodpovedá poskytovateľ služby. Náhrada škody sa rieši na základe dohody medzi poskytovateľom služby a klientom.

 

Čl. V.

Zľavy.

 

1. Pri opakovanom nákupe pobytu na www.sorger.sk môže klient dostať vernostnú zľavu maximálne do výšky 5 % iba z ceny základného lôžka dospelej osoby a nie je možné ju dostať z cien príplatkov. Platí len pre vybrané pobyty, ktorých zoznam sa aktuálne mení. Potvrdenie výšky zľavy z pobytu zašle Prevádzkovateľ na vyžiadanie klientovi na jeho e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje nedať zľavu už z niektorých zľavnených pobytov.

2. Ak klient opakovane nakupoval na www.sorger.sk, uhradil celú sumu pobytu a nebola mu odpočítaná zľava, ktorú Prevádzkovateľ uznal klientovi, tak Prevádzkovateľ spätne sumu klientovi nevracia. Zľavu z pobytu je možné uplatniť iba pred celkovou úhradou pobytu. Po celkovej úhrade je možné sa dohodnúť s Prevádzkovateľom, že zľava bude uplatnená pri ďalšom nákupe.

3. Zľavu nie je možné dostať pri využití Darčekového poukazu. 

Čl. VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky vstúpili do platnosti dňa 01.01.2015 a vzťahujú sa na všetky produkty ponúkané prevádzkovateľom.

2. Klient vyslovuje s týmito podmienkami objednaním služieb.

3. Akékoľvek zmeny môžu byť dohodnuté len v písomnej forme.

4. Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že na účely plnenia zmluvy spracováva údaje klienta v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje z platobnej karty, pokiaľ bude poskytnuté. Tieto údaje je nevyhnutné spracovávať za účelom zabezpečenia požadovanej služby adresne pre klienta. Vyplnením osobných údajov klienta v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje z platobnej karty do objednávkového formulára klient udeľuje súhlas na ich spracovanie a využitie na účely zabezpečenia požadovanej služby klienta, s ich odovzdaním poskytovateľovi služby ako i s ich využitím na marketingové aktivity prevádzkovateľa. Tento súhlas je daný na dobu neurčitú a klient ho môže kedykoľvek odvolať.

5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nie je poistený proti úpadku, keďže sprostredkovaním predaja jednotlivých služieb jej takáto povinnosť nevzniká.

6. V prípade, že pri ponuke služieb je ako poskytovateľ služieb uvedená cestovná agentúra Destinacie.sk s.r.o., bude plniť všetky povinnosti poskytovateľa služieb  podľa týchto podmienok.

Stornopodmienky v prípade, že obstarávateľ je cestovná agentúra Destinacie.sk s.r.o.

Pre zrušenie objednaných služieb zo strany odberateľa, platia pre odberateľa nasledujúce stornopodmienky:

30% z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 20 až 14 dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt
50% z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 13 až 7 dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt
80% z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 6 a menej dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt
100% z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb v deň nástupu klientov odberateľa na pobyt

Preplatok - uhradená suma krátená o stornopoplatok - bude vrátená poštovou poukážkou, resp. bankovým prevodom.

Stornopoplatok určuje hotel, alebo kúpele.
My si stornopoplatok neúčtujeme a snažíme sa vybaviť zrušenie pobytu, v prípade vážnych dôvodov, bez stornopoplatku. Prípadne sa snažíme vybaviť v zariadení jeden bezplatný presun termínu. V prípade druhého a ďalšieho presunu termínu je účtovaný manipulačný poplatok vo výške 20 € alebo podľa aktuálnej výšky poplatku daného ubytovacieho zariadenia.


Akcia do 30.06.2017 Kúpele Číž

od 42,- Zľava 20 %
od 33,60 /noc/osoba

Exkluzívny Last Moment wellness pobyt v Hoteli Kontakt ****

od 62,80 Zľava 26 %
od 46,50 /noc/osoba

Wellness pobyt so wstupom do Aquacity Poprad za super cenu Hotel Hills **** Stará Lesná

od 61,50 Zľava 43 %
od 34,75 /noc/osoba

Exkluzívny pobyt leto v Tatrách First moment pri objednaní do 31.05.2017

od 89,50 Zľava 25 %
od 67,13 /noc/osoba

Exkluzívny wellness pobyt Kúpele Vyšné Ružbachy

od 35,- /noc/osoba

Nový exkluzívny Hotel Lomnica **** v Tatrách

od 70,75 Zľava 25 %
od 53,06 /noc/osoba

Obľúbený aquapark na Liptove a akcia štúdiá bez doplatku + výhodná cena na prístelke

od 92,50 Zľava 13 %
od 80,50 /noc/osoba

Obľúbený pobyt Chuť Piešťan 1 noc ZADARMO Kúpele Piešťany

od 45,- Zľava 25 %
od 33,75 /noc/osoba

Špeciálny zľavnený balík v Kúpeľoch Brusno

od 84,- Zľava 31 %
od 57,71 /noc/osoba

Kúpele Turčianske Teplice zľava + 1 dieťa do 15 rokov GRÁTIS

od 38,- /noc/osoba

Hotel Patria **** Štrbské Pleso Zľava na exkluzívny tatranský hotel

od 49,- /noc/osoba

Luxusný wellness pobyt Hotel Kaskády **** Sliač - Sielnica

od 68,- /noc/osoba

LAST MINUTE pobyt na Liptove

od 42,50 Zľava 26 %
od 31,50 /noc/osoba

Exkluzívny pobyt so zľavou až do 38 % Bardejovské Kúpele

od 82,66 Zľava 38 %
od 51,25 /noc/osoba

Exkluzívny wellness pobyt v Tatrách Hotel Lesná ****

od 60,- Zľava 27 %
od 44,- /noc/osoba

Najpredávanejší pobyt v Jasnej so vstupom do wellness Hotel Grand **** Jasná

od 31,25 Zľava 25 %
od 23,44 /noc/osoba

Last minute Kúpele Sliač

od 56,30 Zľava 22 %
od 43,80 /noc/osoba

Zľava v kúpeľnom meste Piešťany + dieťa do 12 rokov zadarmo

od 49,50 Zľava 46 %
od 26,90 /noc/osoba

Pobyt Dokonalý relax Hotel Panorama **** Trenčianske Teplice

od 51,- /noc/osoba

Najpredávanejší pobyt PERMON ALL INCLUSIVE Grand hotel Permon**** Podbanské

od 85,57 /noc/osoba

Akciový wellness pobyt v Nízkych Tatrách v hoteli Repiská ***

od 49,- Zľava 35 %
od 31,75 /noc/osoba

Najvýhodnejší rodinný pobyt s aquaparkom Hotel Bešeňová ***

od 54,25 Zľava 25 %
od 40,69 /noc/osoba

Zvýhodnený relax pobyt pre každého - termín: 28.05. - 31.05.2017 alebo 04.06. - 07.06.2017 Hotel Flóra *** Trenčianske Teplice

48,- Zľava 31 %
33,- /noc/osoba

Zľava v exkluzívnej Grand Prahe

od 47,75 Zľava 25 %
od 35,81 /noc/osoba

Senior pobyt EXCLUSIVE Wellness hotel Park **** Piešťany

od 63,60 Zľava 16 %
od 53,40 /noc/osoba

Obľúbený hotel v Tatrách so vstupom do wellness v hoteli Lesná ****

od 25,- /noc/osoba

Akciový pobyt na Štrbskom Plese Hotel Fis ***

od 30,- Zľava 33 %
od 20,- /noc/osoba

Obľúbený a nami odporúčaný wellness pobyt Hotel Termál *** Vyhne

od 33,- /noc/osoba

Akciový pobyt do 30.04.2017 Grandhotel **** Starý Smokovec

od 36,60 Zľava 25 %
od 27,45 /noc/osoba

Pobyt s polpenziou a wellness Hotel SOREA Urán *** Tatranská Lomnica

od 31,50 /noc/osoba

Rodinná dovolenka na Orave + 1 dieťa do 12 rokov zadarmo.

od 52,- Zľava 48 %
od 27,25 /noc/osoba

Wellness a Relax pobyt Hotel Aquatermal *** Dolná Strehová

od 31,50 /noc/osoba

Zľava na wellness pobyt v Malej Fatre Hotel Bránica **** Belá

od 50,- Zľava 27 %
od 36,67 /noc/osoba

Skvelá zľava v Tatrách Hotel Hubert **** Gerlachov

od 50,50 Zľava 34 %
od 33,17 /noc/osoba

Aprílový relax pobyt so zľavou Hotel Plejsy *** Krompachy

od 48,60 Zľava 44 %
od 27,- /noc/osoba

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte najnovšie zľavy na váš e-mail!

© 2017 CA SORGER - Všeobecné obchodné podmienky - Kontakt | Všetky práva vyhradené.

Prehliadaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií. OK