Poslať otázku

Poslať
Dovolenka, ubytovanie a hotely na Slovensku, v Tatrách - Sorger.sk
02 21 02 57 57
pobyty na Slovensku

Pobyty hradené zdravotnou poisťovňou, Kúpele Smrdáky

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
906 03 Smrdáky
Slovenská republika
GPS:
N +48° 43' 23.16''
E +17° 18' 2.16''
Zobraziť trasu z:
Pobyty hradené zdravotnou poisťovňou

Dôležité informácie ohľadom kúpeľného pobytu hradené poisťovňou

Kontaktná osoba: Eva Babiarová

Tel.: 034 69 59 173

E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk

Poistenci skupiny A

 • kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť. Zdravotnú kúpeľnú starostlivosť (lekárske vyšetrenia, liečebné procedúry), ubytovanie aj stravu plne hradí zdravotná poisťovňa. Platí sa iba zákonom stanovený poplatok 1,66 € za stravovanie a pobyt na lôžku za každý deň v prírodných liečebných kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu a kúpeľné doplatky, o ktorých informuje poistenca kúpeľné zariadenie (kúpeľný poplatok, daň z ubytovania, poplatok za služby a cestovné).
 • návrh na kúpeľnú starostlivosť vystavuje všeobecný lekár, alebo lekár špecialista na základe zdravotného stavu poistenca. Lekár vyplní tlačivo „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ a priloží k nemu potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania. Kompletne vyplnený návrh musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie. Zdravotné poisťovňa posúdi úhradu kúpeľnej starostlivosti a vychádza pritom z údajov uvedených v návrhu a tiež z údajov dostupných v osobnom účte poistenca.
 • zdravotná poisťovňa zasiela návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii a poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) zasiela Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu určuje kúpeľné zariadenie v závislosti na kapacitné možnosti ubytovania v jednotlivých liečebných domoch a následne zašle poistencovi predvolanie na kúpeľnú liečbu.
 • kúpeľnú liečebnú starostlivosť hradenú poisťovňou je možné čerpať raz do roka. Dĺžka pobytu je obvykle 21 dní.

Poistenci skupiny B

 • zdravotná kúpeľná starostlivosť je plne hradená zdravotnou poisťovňou okrem služieb t.z., že poisťovňa hradí kúpeľné procedúry a poistenec si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania
 • návrh na kúpeľnú liečbu  vystavuje všeobecný lekár, alebo lekár špecialista na základe zdravotného stavu poistenca
 • zdravotná poisťovňa zasiela poistencovi Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Prílohou tohto Oznámenia je zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, ktoré dané ochorenie liečia. Poistenec si z tohto zoznamu vyberie kúpeľné zariadenie, v ktorom chce liečbu absolvovať, telefonicky si s ním dohodne termín liečby, ubytovanie a príplatky a zašle tam schválený Návrh na kúpeľnú starostlivosť.
 • dĺžku pobytu upravuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť Slovenskej republiky

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

Poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti Návrhu. V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa do 3 rokov veku. Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca.

Zamietnutie úhrady na kúpeľnú starostlivosť

V prípade, že zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade zdravotná pisťovňa vráti Návrh na kúpeľnú starostlivosť poistencovi s uvedením dôvodu zamietnutia.

Vrátenie Návrhu z dôvodu nenastúpenia na kúpeľnú liečbu

Ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na kúpeľnú starostlivosť, vráti zdravotná poisťovňa Návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu ne nastúpenia na liečenie.

Dôležité doklady na príjem do kúpeľov

 • pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí mať pacient vystavené potvrdenie od svojho všeobecného ošetrujúceho lekára, že je schopný túto liečbu absolvovať (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať liečbu musí byť vystavené maximálne 14 dní pred nástupom na pobyt)
 • preukaz poistenca a doklad totožnosti
 • predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktorú pacientovi doručili priamo z kúpeľov
 • oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, ktoré pacientovi zaslala poisťovňa
 • zdravotné pomôcky či lieky, ktoré pacient používa pravidelne
© 2018 CA SORGER - Všeobecné obchodné podmienky - Kontakt | Všetky práva vyhradené.