{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Dudinsk\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nDudinsk\u00e9 travert\u00edny<\/span>\r\n\r\nN\u00e1rodn\u00e1 pr\u00edrodn\u00e1 pamiatka v spr\u00e1ve \u0161t\u00e1tnej ochrany pr\u00edrody \u0160tiavnick\u00e9 vrchy v katastr\u00e1lnom \u00fazem\u00ed obce Dudince. Dudinsk\u00e9 travert\u00edny sa nach\u00e1dzaj\u00fa v parku v k\u00fape\u013enom are\u00e1li Dudiniec na ploche s rozlohou 13 280 m2 a vznikli...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Dudince<\/span>0.22 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"K\u00fapalisko\r\n<\/span>\r\n\r\nK\u00fapalisko Dudinka<\/span>\r\n\r\nTerm\u00e1lne k\u00fapalisko v k\u00fape\u013eoch Dudince. Pomenovan\u00e9 je po v\u00edle Dudinke, ktorej k\u00fapele pod\u013ea zn\u00e1mej legendy v\u010fa\u010dia za lie\u010div\u00fa silu miestneho prame\u0148a. V roku 2007 pre\u0161lo kompletnou rekon\u0161trukciou a v letn\u00fdch mesiacoch je ob\u013e\u00faben\u00fdm...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Dudince<\/span>0.23 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"K\u00fapalisko\r\n<\/span>\r\n\r\nK\u00fapalisko Santovka<\/span>\r\n\r\nKedysi term\u00e1lne k\u00fapele v Santovke sa za\u010dali vyu\u017e\u00edva\u0165 u\u017e v 19. storo\u010d\u00ed. Pod rovnak\u00fdm n\u00e1zvom je zn\u00e1ma aj miner\u00e1lna voda, ktor\u00e1 sa kedysi pred\u00e1vala po celom Slovensku. Od roku 2001 je k\u00fapalisko v ruk\u00e1ch s\u00fakromnej...<\/span>\r\n\r\n\tNitriansky kraj - <\/span>Santovka<\/span>7.95 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Santovka\r\n<\/span>\r\n\r\nSantovka prame\u0148<\/span>\r\n\r\n\u017driedlo miner\u00e1lnej vody Santovka je zn\u00e1me u\u017e skoro poltis\u00edcro\u010dia. Pramene sa sa nach\u00e1dzaj\u00fa v obci Santovka v ju\u017enej \u010dasti Slovenska, okres Levice. Svoje prv\u00e9 medzin\u00e1rodn\u00e9 ocenenie z\u00edskala santovsk\u00e1 kyselka na v\u00fdstave v Hamburgu...<\/span>\r\n\r\n\tNitriansky kraj - <\/span>Santovka<\/span>8.14 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Skaln\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nSkaln\u00e9 obydlia Brhlovce<\/span>\r\n\r\nJedine\u010dn\u00fd slovensk\u00fd unik\u00e1t sa nach\u00e1dza v obci Brhlovce, okres Levice. Expoz\u00edcia, ktor\u00e1 patr\u00ed Tekovsk\u00e9mu m\u00fazeu, bola spr\u00edstupnen\u00e1 v roku 1992 a usadlos\u0165 \u010d.142 z\u00edskala medzin\u00e1rodn\u00e9 ocenenie Europa Nostra 93. Komplex skalnat\u00fdch...<\/span>\r\n\r\n\tNitriansky kraj - <\/span>Brhlovce<\/span>11.55 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Letn\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nLetn\u00e9 term\u00e1lne k\u00fapalisko Margita - Ilona<\/span>\r\n\r\nTerm\u00e1lne k\u00fapalisko je s\u00fa\u010das\u0165ou rekrea\u010dn\u00e9ho zariadenia Margita - Ilona, ktor\u00e9 le\u017e\u00ed v Ipe\u013eskej pahorkatine pri rie\u010dke Sikenica vo vzdialenosti pribli\u017ene 6 km od Lev\u00edc, v mestskej \u010dasti Kalin\u010diakovo. Tepl\u00e9 term\u00e1lne pramene...<\/span>\r\n\r\n\tNitriansky kraj - <\/span>Levice<\/span>15.89 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad \u010cabra\u010f<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu sa nach\u00e1dza v n\u00e1dhernom pr\u00edrodnom prostred\u00ed ne\u010faleko obce \u010cabradsk\u00fd Vrbovok, cca 35 km od k\u00fape\u013en\u00e9ho meste\u010dka Dudince. Je situovan\u00fd v krupinskej planine, obm\u00fdvan\u00fd z troch str\u00e1n rie\u010dkou Litava. Prv\u00e1 p\u00edsomn\u00e1...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>\u010cabradsk\u00fd Vrbovok<\/span>19.08 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Levick\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nLevick\u00fd hrad<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu nach\u00e1dzaj\u00faca sa na styku Hronskej nivy a Ipe\u013eskej pahorkatiny v meste Levice. Hrad vznikol v druhej polovici 13. st. a plnil str\u00e1\u017enu a ochrann\u00fa funkciu. Prv\u00e1 p\u00edsomn\u00e1 zmienka o hrade je z roku 1318. Hrad ve\u013emi...<\/span>\r\n\r\n\tNitriansky kraj - <\/span>Levice<\/span>21.24 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Atlantis\r\n<\/span>\r\n\r\nAtlantis center Levice<\/span>\r\n\r\nZ\u00e1\u017eitkov\u00e9 a vzdel\u00e1vacie centrum Atlantis je nie len z\u00e1bavou, ale aj vhodnou pr\u00edle\u017eitos\u0165ou dozvedie\u0165 sa nie\u010do nov\u00e9 zo sveta vedy a techniky. Centrum m\u00e1 pripraven\u00e9 pre deti, ml\u00e1de\u017e ale aj dospel\u00fdch 70 interakt\u00edvnych expon\u00e1tov...<\/span>\r\n\r\n\tNitriansky kraj - <\/span>Levice<\/span>22.13 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Park\r\n<\/span>\r\n\r\nPark Andreja Sl\u00e1dkovi\u010da<\/span>\r\n\r\nJe situovan\u00fd v centre mesta Krupina, v bezprostrednej bl\u00edzkosti r\u00edmskokatol\u00edckeho kostola Narodenia Panny M\u00e1rie poch\u00e1dzaj\u00faceho z 13. st. Bol zalo\u017een\u00fd v roku 1938, za hradbami mesta, ako park Andreja Hlinku, nesk\u00f4r v roku 1957...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Krupina<\/span>24.97 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Tureck\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nTureck\u00e9 studne - \u0160tramp\u013eoch<\/span>\r\n\r\nJedine\u010dn\u00fd skaln\u00fd \u00fatvar na \u00fazem\u00ed mesta Krupina v lokalite \u0160tramp\u013eoch (z nemeck\u00e9ho n\u00e1zvu Steinbruch, v preklade kamenn\u00fd lom). Zvl\u00e1\u0161tne skaln\u00e9 obydlia pripom\u00ednaj\u00face sk\u00fasen\u00fdm cestovate\u013eom napr\u00edklad Tunis \u010di Turecko...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Krupina<\/span>25.7 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad Sitno<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina sa nach\u00e1dza na rovnomennom vrchu v pohor\u00ed \u0160tiavnick\u00fdch vrchov, v katastri obce Ilja, okres Bansk\u00e1 \u0160tiavnica. P\u00f4vodn\u00e1 stavba je z 13.st., hrad bol s\u00fa\u010das\u0165ou najzranite\u013enej\u0161ej \u010dasti hradiska a plnil funkciu ochrany...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Ilija<\/span>26.11 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}