{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Pramene\r\n<\/span>\r\n\r\nPramene Hygiea, Neptun a Themis K\u00fapele \u010c\u00ed\u017e<\/span>\r\n\r\nPramene v k\u00fape\u013eoch \u010c\u00ed\u017e, ktor\u00e9 maj\u00fa priazniv\u00e9 \u00fa\u010dinky na pohybov\u00e9 \u00fastrojenstvo, nervov\u00e9 \u00fastrojenstvo a na lie\u010dbu ciev. K\u00fapele v\u010fa\u010dia za svoj vznik n\u00e1hodn\u00e9mu objavu j\u00f3do-br\u00f3mov\u00e9ho prame\u0148a, ktor\u00fd bol pomenovan\u00fd Themis,...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>\u010c\u00ed\u017e<\/span>0.15 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\nK\u00fapalisko Torna\u013ea<\/span>\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Torna\u013ea<\/span>10.49 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Prame\u0148\r\n<\/span>\r\n\r\nPrame\u0148 Gemerka<\/span>\r\n\r\nMiner\u00e1lna voda Gemerka alebo \u0160\u0165avica, ako ju naz\u00fdvaj\u00fa Torna\u013e\u010dania, patr\u00ed medzi najzn\u00e1mej\u0161ie miner\u00e1lky, vyvieraj\u00face v oblasti Gemera. Z\u00edskava sa z vrtu HV\u0160-1 v Tornali z h\u013abky 98,5 \u2013 99,5 m. Prv\u00e1 p\u00edsomn\u00e1 zmienka o miner\u00e1lnych...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Torna\u013ea<\/span>12.95 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Vodn\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nVodn\u00e1 n\u00e1dr\u017e Tepl\u00fd vrch<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 217 m.n.m.\r\n\tRozloha: 5,98 km\u00b2\r\n\r\n\tVodn\u00e1 n\u00e1dr\u017e je vybudovan\u00e1 na rieke Blh, medzi obcami Tepl\u00fd vrch, Budikovany a Drien\u010dany, ne\u010faleko Rimavskej Soboty. Ide o vodn\u00fa plochu s najteplej\u0161ou vodou na Slovensku,...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Tepl\u00fd Vrch<\/span>22.91 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Jasky\u0148a\r\n<\/span>\r\n\r\nJasky\u0148a Domica<\/span>\r\n\r\nD\u013a\u017eka: 5368 m\r\n\r\n\tH\u013abka: 70 m\r\n\r\n\tTeplota: 10,2 a\u017e 11,4 \u00b0C\r\n\r\n\tJasky\u0148a Domica sa nach\u00e1dza v katastr\u00e1lnom \u00fazem\u00ed obci Dlh\u00e1 Ves a Ke\u010dovo, okres Ro\u017e\u0148ava. Je najv\u00e4\u010d\u0161ia jasky\u0148a Slovensk\u00e9ho krasu. Objaven\u00e1 bola v roku...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Dlh\u00e1 Ves<\/span>23.13 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Gombaseck\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nGombaseck\u00e1 Jasky\u0148a<\/span>\r\n\r\nD\u013a\u017eka: 1525 m\r\n\r\n\tH\u013abka: 15 m\r\n\r\n\tTeplota: 9 a\u017e 9,4 \u00b0C\r\n\r\n\tGombaseck\u00e1 jasky\u0148a sa nach\u00e1dza v obci Slavec, okres Ro\u017e\u0148ava. Od roku 1955 bolo pre verejnos\u0165 spr\u00edstupnen\u00fdch 300 metrov z celkovej d\u013a\u017eky jaskyne 1525 metrov....<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Ple\u0161ivec<\/span>30.95 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hradn\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nHradn\u00e9 m\u00fazeum Fi\u013eakovo<\/span>\r\n\r\nO zriaden\u00ed hradn\u00e9ho m\u00fazea sa vo Fi\u013eakove za\u010dalo uva\u017eova\u0165 u\u017e v roku 1941, no nakoniec vzniklo a\u017e v roku 1951 a to pod n\u00e1zvom Okresn\u00e9 vlastivedn\u00e9 m\u00fazeum. M\u00e1 bohat\u00fa hist\u00f3riu a pre\u0161lo r\u00f4znymi etapami v\u00fdvoja. V roku 1960 bolo...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Fi\u013eakovo<\/span>33.95 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad \u0160omo\u0161ka<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu sa nach\u00e1dza ne\u010faleko slovensko-ma\u010farskej hranice, cca 10 km od mesta Fi\u013eakovo. Hrad bol postaven\u00fd v druhej polovici 13 st., pravdepodobne po tat\u00e1rskom vp\u00e1de, pred rokom 1291 a to Petrom z Ill\u00e9\u0161ovskej vetvy Ka\u010di\u010dovcov....<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>\u0160iatorsk\u00e1 Bukovinka<\/span>35.02 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Letn\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nLetn\u00e9 k\u00fapalisko Hn\u00fa\u0161\u0165a<\/span>\r\n\r\nLetn\u00e9 k\u00fapalisko v pr\u00edjemnom prostred\u00ed mesta Hn\u00fa\u0161\u0165a, ktor\u00e9 sa nach\u00e1dza medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom. Mal\u00e9 mestsk\u00e9 k\u00fapalisko pon\u00faka rekrea\u010dn\u00fd baz\u00e9n s d\u013a\u017ekou 25 m a detsk\u00fd baz\u00e9n s rozmermi 10 x 10 m. Teplota...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Hn\u00fa\u0161\u0165a<\/span>37.55 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ochtinsk\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nOchtinsk\u00e1 aragonitov\u00e1 jasky\u0148a<\/span>\r\n\r\nD\u013a\u017eka: 585 m\r\n\tH\u013abka: 30 m\r\n\tTeplota: 7,2 a\u017e 7,8\u00b0C\r\n\r\n\tOchtinsk\u00e1 aragonitov\u00e1 jasky\u0148a sa nach\u00e1dza v Slovenskom Rudohor\u00ed z\u00e1padne od Ro\u017e\u0148avy, medzi Jel\u0161avou a \u0160t\u00edtnikom. Jasky\u0148a bola n\u00e1hodn\u00e9 objaven\u00e1 v roku 1954 a v roku...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Ochtin\u00e1<\/span>39.14 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Slavo\u0161ovsk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nSlavo\u0161ovsk\u00fd tunel<\/span>\r\n\r\nSlavo\u0161ovsk\u00fd tunel pod vrchom Hom\u00f4\u013eka sp\u00e1ja obce Slavo\u0161ovce a Magnezitovce. Stavali ho v rokoch 1941 - 1944 a posledn\u00e9 pr\u00e1ce boli dokon\u010den\u00e9 v roku 1949, ale to u\u017e tunel stratil svoje opodstatnenie. Mal by\u0165 toti\u017e gemerskou...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Slavo\u0161ovce<\/span>43.3 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\nK\u00fapalisko Miraj<\/span>\r\n\r\nMiraj resort sa nach\u00e1dza v bl\u00edzkosti mesta Lu\u010denec, konkr\u00e9tne v mestskej \u010dasti Opatov\u00e1. Nach\u00e1dza sa tu baz\u00e9n so slanou morskou vodou, pieso\u010dnat\u00e1 morsk\u00e1 pl\u00e1\u017e ,5 tobog\u00e1nov, palmy a bar s terasou. Baz\u00e9n pon\u00faka mno\u017estvo mas\u00e1\u017enych...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Lu\u010denec<\/span>43.97 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}