Poslať otázku

Poslať
Dovolenka, ubytovanie a hotely na Slovensku, v Tatrách - Sorger.sk

Návštevný poriadok Malá Fatra

Podmienky kultúrno-výchovného využívania národného parku a jeho ochranného pásma
(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov ustanovuje zákon a osobitné predpisy.2)
(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je prístupné návštevníkom za účelom kultúrno-výchovného využívania, najmä však za účelom poznávania prírody a výchovy k jej ochrane.
(3) Návštevníci pri pohybe po území národného parku a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov, alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami a rušeniu pokoja a ticha, najmä používaním zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty mimo uzavretých stavieb a vyhradených miest uvedených v prílohe č. 3. Na území národného parku nie je povolené premiestňovať prírodniny, najmä skaly.
(4) Návštevníci sa môžu pohybovať:
a) peši na území národného parku po turistických chodníkoch a náučných chodníkoch, ako aj miestach vyhradených na pohyb návštevníkov mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov uvedených v prílohe č. 3 v období od 16. apríla do 31. októbra (letné obdobie) len v čase od 6:00 hod. do 21:00 hod. a v období od 1. novembra do 15. apríla (zimné obdobie) len v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod.; časové obmedzenie sa nevzťahuje na miesta vyhradené pri jestvujúcich stavbách uvedené v prílohe č. 3 časti A, v bodoch 3 až 6 a 9 až 12,
b) bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom, cyklotrasách a vyhradených účelových komunikáciách uvedených v prílohe č. 2,
c) motorovým vozidlom, motorovou štvorkolkou, motorovou trojkolkou a snežným skútrom (ďalej len „motorové vozidlo“) na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom a osobitnými predpismi,3) a vyhradených účelových komunikáciách a trasách uvedených v prílohe č. 2, ak pohyb po nich nie je zakázaný alebo obmedzený.
(5) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psa len na vôdzke.
(6) Na účely kultúrno-výchovného využívania národného parku a jeho ochranného pásma sa vyhradzujú miesta na vykonávanie športových a rekreačných aktivít, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 3.

Zoznam miest vyhradených na vykonávanie športových a rekreačných aktivít na území národného parku a jeho ochranného pásma

A. Miesta vyhradené na pohyb mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov na území národného parku

1. Sedlo Medzirozsutce - do vzdialenosti 50 metrov od červeno značenej trasy turistického chodníka na juh (smerom k osade Biela).
2. Sedlo Medziholie - lúčny porast do vzdialenosti 50 metrov od ukazovateľa smeru (mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Rozsutec).
3. Priestor pri Chate pod Chlebom do vzdialenosti 50 metrov od objektu (mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Chleb).
4. Chata pod Suchým - do vzdialenosti 100 metrov od objektu.
5. Chata na Grúni - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa.
6. Chata na Kľačianskej Magure - priestor do vzdialenosti 100 metrov od objektu.
7. Vrátna dolina (údolná časť pozdĺž Štefanovského potoka a pozdĺž Vrátňanky, vrátane bočného prítoku od sedla Príslop) - priestor ohraničený okrajom lesných porastov pod dolnou hranicou lesa.
8. Malá Lučivná - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesných porastov.
9. Chata pod vodopádom (Šútovská dolina) - priestor do vzdialenosti 20 metrov od objektu.
10. Hradská dolina - priestor do vzdialenosti 30 metrov od rekreačnej chaty.
11. Lokalita Jarolím, k.ú. Sučany - priestor vo vnútri zastavaného územia chatovej osady a do vzdialenosti 100 metrov od krajnej chaty.
12. Jánošíkovo, k.ú. Lipovec - priestor vo vnútri chatovej osady a do 100 metrov od krajnej chaty (mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Krivé).
13. Vyústenie Istebnianskej doliny - priestor do vzdialenosti 100 metrov od hranice národného parku mimo lesných porastov.
14. Spojnica Oštiepková mulda - tzv. turistická zjazdovka - výlučne v zimnom období je možné pohybovať sa v úzkom koridore o šírke max. 3m (jedna lyžiarska stopa) vyznačenom zimným tyčovým značením od dolnej stanice vleku v Oštiepkovej mulde západným smerom cez lesný porast Národnej prírodnej rezervácie Chleb a v mieste, kde lanová dráha Vrátna – Snilovské sedlo vchádza do lesného porastu Národnej prírodnej rezervácie Chleb sa napojiť na zeleno značený turistický chodník; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 4.
15. Snilovské sedlo - výlučne v zimnom období je možné pohybovať sa po tzv. zjazdovej trati č. 1, ktorá vedie od vrcholovej stanice lanovej dráhy až k jej údolnej stanici, nad hornou hranicou lesa o šírke 40 m, v pásme lesa vedie v prieseku pre lanovku o šírke max. 28 metrov (nelesná plocha č. 227, LHC Varín 1996-2005); vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 4.
16. Snilovské sedlo - výlučne v zimnom období je možné pohybovať sa v priestore medzi lyžiarskym vlekom v Oštiepkovej mulde smerom k lanovej dráhe Vrátna - Snilovské sedlo (na západ od lyžiarskeho vleku) po hranicu 100 metrov od lanovej dráhy na západ. Severnú hranicu tvorí okraj lesného porastu (hranica Národnej prírodnej rezervácie Chleb), južná hranica je vymedzená spojnicou medzi hornou stanicou lanovej dráhy a hornou stanicou lyžiarskeho vleku v Oštiepkovej mulde. Vymedzený priestor je časťou nelesnej plochy č. 229 (LHC Varín 1996-2005), mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Chleb. Vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 5.

B. Miesta vyhradené na zjazdové lyžovanie a snoubording na území národného parku

1. Vrátna dolina - zjazdové trate prislúchajúce k vlekom na lokalitách:
a) Pavlove lúky - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa po oboch stranách lyžiarskeho vleku; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 6,
b) Čižinka - priestor po oboch stranách lyžiarskeho vleku (od cesty vedúcej k Chate Sokolie po okraj lesa na opačnej strane lúky); vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 7,
c) Príslop - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa, cez ktoré vedie lyžiarsky vlek; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 8,
d) Paseky - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa, cez ktoré vedie sedačková lanovka a tri lyžiarske vleky; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 9,
e) Poludňový Grúň - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa, na ktorom je umiestnených 6 lyžiarskych vlekov; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 10,
f) Oštiepková mulda - v teréne vyznačená zjazdová trať prislúchajúca k lyžiarskemu vleku o dĺžke 700 m a šírke 50m na západ od trasy lyžiarskeho vleku; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 4,
g) Snilovské sedlo (tzv. detská zjazdovka) - v teréne vyznačená zjazdová trať prislúchajúca k lyžiarskemu vleku pri hornej stanici lanovej dráhy Vrátna - Snilovské sedlo, rovnobežnému s lanovou dráhou o dĺžke 320m a šírke 40m na východ od trasy lyžiarskeho vleku; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 4.
2. Malá Lučivná - zjazdové trate prislúchajúce k:
a) sedačkovej lanovke - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa,
b) lyžiarskemu vleku v údolnej časti Malej Lučivnej - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa,
c) lyžiarskym vlekom na lokalite Magurka - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa.
3. Kľačianska Magura - zjazdové trate prislúchajúce k lyžiarskym vlekom:
a) pod Chatou na Kľačianskej Magure - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa,
b) vedľa Chaty na Kľačianskej Magure - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa,
c) v lokalite „Dlhá lúka“ (dva vleky) - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa.
d) Chata pod Suchým
- zjazdová trať prislúchajúca k lyžiarskemu vleku pri chate - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa (len na jednej strane vleku).
5. Chata pod Chlebom
- zjazdová trať prislúchajúca k lyžiarskemu vleku pri chate - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa.
Výkon športových aktivít (lyžovanie, snoubording) na uvedených lyžiarskych tratiach je možný v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod., v lokalitách Paseky, Čižinka a Lúka pod Hotelom Boboty od 7.00 hod. do 22.00 hod.

C. Bežecké lyžovanie na území národného parku

1. Štefanová - Starý Dvor (po trase chodníka určeného pre peších návštevníkov)
2. priestor ohraničený dolnou hranicou lesa od Tiesňav po Starý Dvor
3. Poludňový Grúň - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa
4. pre verejnosť sprístupnené turistické chodníky

D. Zakladanie ohňa na území národného parku

Za hranicami zastavaného územia obcí je možné zakladať oheň pri existujúcich stavbách do vzdialenosti 10 metrov od objektu na vyhradených ohniskách.

E. Splavovanie vodných tokov na území národného parku

Rieka Váh v úseku Lipovec - Strečno.
Počas splavovania je možné vystúpiť na breh len v lokalite Balcierová - pltisko.

F. Horolezectvo a skalolezectvo na území národného parku

1. Obšívanka - lokality: Veľká Sokolia veža, Malá Sokolia veža - okrem obdobia od 1.marca do 15.júna
2. Tiesňavy - lokalita: Mních - okrem obdobia od 1. marca do 15. júna
3. Dolné Diery - lokalita: Fajky
4. Belské skaly - lokalita vo vyústení Belskej doliny
5. dolina Bystrička (bývalý lom)

G. Parkovanie na území národného parku

1. Vrátna dolina - záver (100sk)
2. Starý Dvor (90 sk)
3. Štefanová (80 sk)
4. Hotel Boboty (40 sk)
5. lokalita Tiesňavy (10 sk)
6. Nový Dvor - údolná stanica sedačkovej lanovky (85 sk)
7. Malá Lučivná (100 sk)
8. Parkoviská pri jestvujúcich objektoch v rámci schválených parkovacích plôch určených pre ubytovaných hostí.
Parkovanie na uvedených miestach je možné výlučne na vyhradených asfaltových plochách.

H. Miesta vyhradené na výkon verejných športových a turistických podujatí

I. Územie národného parku
1. Trasy turistických chodníkov - výlučne v rámci jednodňových turistických podujatí (výstupy, prechody hrebeňom a pod.) s účasťou do 100 osôb bez možnosti voľného prenocovania v teréne.
2. Lokalita Starý Dvor vrátane lyžiarskych tratí Paseky, Príslop, Čižinka, Pavlove lúky, Poludňový Grúň, lúka pod Hotelom Boboty; organizátor ohlási podujatie na Správu Národného parku Malá Fatra 10 dní pred jeho uskutočnením.
II. Územie ochranného pásma národného parku
1. športové ihriská a areály určené k športovej činnosti
2. autokemping a verejné táborisko Trusalová
3. autokemping Varín
4. verejné táborisko Nižné Kamence
5. amfiteáter Terchová
6. rekreačné zariadenie Marias

I. Miesta vyhradené na bivakovanie na území národného parku

1. priestor pri Chate pod Chlebom do vzdialenosti 100 metrov od objektu (mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Chleb)
2. priestor pri Chate pod Suchým do vzdialenosti 100 metrov od objektu
3. priestor pri Chate na Grúni do vzdialenosti 100 metrov od objektu
4. priestor pri Chate na Kľačianskej Magure do vzdialenosti 100 metrov od objektu

J. Miesta vyhradené k používaniu zariadení spôsobujúcich hlukové efekty

I. Územie národného parku
1. lokality Paseky, Čižinka /lyžiarske zjazdovky/ v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
2. lokalita Malá Lučivná, vrátane lokality Magurka v čase od 9.00 hod. do 17:00 hod.
V lokalitách podľa bodu 1 a 2 je možné takéto zariadenia používať len na vydávanie pokynov a usmernení bez možnosti reprodukovať hudbu.
3. zastavané územie osád Štefanová a Biela
II. Územie ochranného pásma národného parku
1. športové ihriská a areály určené k športovej činnosti
2. autokemping a verejné táborisko Trusalová
3. autokemping Varín
4. verejné táborisko Nižné Kamence
5. amfiteáter Terchová
6. rekreačné zariadenie Marias
7. zastavané územie obcí

K. Miesta vyhradené k používaniu zariadení spôsobujúcich svetelné efekty

(ohňostroje, laserové zariadenia)
Územie ochranného pásma národného parku
- zastavané územie obcí 


V termíne od 17.04. do 19.04.2017 zľava 50 % Kúpele Turčianske Teplice

od 42,- /noc/osoba

Do 14.04.2017 zľavy až do 35 % Wellness hotel Park ***+ Piešťany

20 % a 30 % zľava do 30.04.2017 Zlaté Kúpele Turčianske Teplice

od 42,- Zľava 20 %
od 33,60 /noc/osoba

Obľúbený pobyt Chuť Piešťan 1 noc ZADARMO Kúpele Piešťany

od 54,70 Zľava 25 %
od 41,- /noc/osoba

Relaxačný pobyt v kúpeľoch s 1 procedúrou denne do 03.05.2017 so zľavou až do 44 %

od 59,- Zľava 44 %
od 32,86 /noc/osoba

Špeciálny liečebný pobyt na naštartovanie funkcií v tele s procedúrou BODYFORMING

od 85,- Zľava 20 %
od 68,- /noc/osoba

Špeciálny zľavnený balík v Kúpeľoch Brusno

od 84,- Zľava 31 %
od 57,70 /noc/osoba

TOP ZĽAVA na exkluzívny pobyt vo Vysokých Tatrách Grand hotel Bellevue ****

106,- Zľava 53 %
49,75 /noc/osoba

Najpredávanejší pobyt PERMON ALL INCLUSIVE Grand hotel Permon**** Podbanské

89,- /noc/osoba

Najpredávanejší pobyt v Jasnej so vstupom do wellness Hotel Grand **** Jasná

od 55,- Zľava 24 %
od 42,- /noc/osoba

Relaxačný pobyt v Kúpeľoch Brusno so zľavou do 25 % v termíne do 12.04.2017

od 81,- Zľava 27 %
od 59,- /noc/osoba

Exkluzívny wellness pobyt v Tatrách Hotel Lesná ****

od 59,75 Zľava 26 %
od 44,- /noc/osoba

Wellness pobyt zľava 30 % do 14.04.2017 Wellness hotel Park ***+ Piešťany

od 63,50 Zľava 30 %
od 44,45 /noc/osoba

Hotel Patria **** Štrbské Pleso Zľava na exkluzívny tatranský hotel

od 49,- /noc/osoba

Zľava v kúpeľnom meste Piešťany + dieťa do 12 rokov zadarmo

od 49,50 Zľava 50 %
od 24,75 /noc/osoba

Last minute Kúpele Sliač

od 67,60 Zľava 50 %
od 33,80 /noc/osoba

Exkluzívny pobyt so zľavou až do 38 % Bardejovské Kúpele

od 46,67 /noc/osoba

Jarný pobyt vo Valčianskej doline do 31.03.2017 35 % zľava first minute

59,50 /noc/osoba

Zľava v exkluzívnej Grand Prahe do 30.04.2017

od 59,50 Zľava 46 %
od 31,86 /noc/osoba

Najvýhodnejší rodinný pobyt s aquaparkom + super akcia vstupy zadarmo

od 48,60 /noc/osoba

Zvýhodnený predveľkonočný relax 09.04. - 13.04.2017 Hotel Flóra *** Trenčianske Teplice

49,25 Zľava 15 %
41,86 /noc/osoba

Akciový pobyt na Štrbskom Plese Hotel Fis ***

od 45,- Zľava 39 %
od 27,45 /noc/osoba

Obľúbený hotel v Tatrách so vstupom do wellness v hoteli Lesná ****

od 37,- Zľava 32 %
od 25,- /noc/osoba

Obľúbený a nami odporúčaný wellness pobyt Hotel Termál *** Vyhne

od 37,29 /noc/osoba

Akciový pobyt do 30.04.2017 Grandhotel **** Starý Smokovec

od 59,50 Zľava 46 %
od 31,86 /noc/osoba

Pobyt s polpenziou a wellness Hotel SOREA Urán *** Tatranská Lomnica

od 30,- /noc/osoba

Wellness a Relax pobyt Hotel Aquatermal *** Dolná Strehová

od 32,25 /noc/osoba

Rodinná dovolenka na Orave + 1 dieťa do 12 rokov zadarmo.

od 52,- Zľava 48 %
od 27,25 /noc/osoba

Kúpele Turčianske Teplice zľava + 1 dieťa do 15 rokov GRÁTIS

od 38,- /noc/osoba

Zľava na wellness pobyt v Malej Fatre Hotel Bránica **** Belá

od 55,- Zľava 33 %
od 36,67 /noc/osoba

Skvelá zľava v Tatrách Hotel Hubert **** Gerlachov

od 50,50 Zľava 34 %
od 33,17 /noc/osoba

LAST MINUTE pobyt v Bešeňovej

od 56,50 Zľava 43 %
od 32,25 /noc/osoba

Aprílový relax pobyt so zľavou Hotel Plejsy *** Krompachy

od 48,60 Zľava 44 %
od 27,- /noc/osoba

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte najnovšie zľavy na váš e-mail!

© 2017 CA SORGER - Všeobecné obchodné podmienky - Kontakt | Všetky práva vyhradené.

Prehliadaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií. OK