{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Pr\u00edrodn\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nPr\u00edrodn\u00e9 miner\u00e1lne pramene v Tur\u010dianskych Tepliciach<\/span>\r\n\r\nTur\u010dianske term\u00e1lne miner\u00e1lne pramene v \u017dilinskom kraji obsahuj\u00face pr\u00edrodn\u00fa lie\u010div\u00fa, stredne mineralizovan\u00fa, hydrog\u00e9nuhli\u010ditanov\u00fa, v\u00e1penato-hore\u010dn\u00fa vodu so zv\u00fd\u0161en\u00fdm obsahom hor\u010d\u00edka a flu\u00f3ru, slabo kysl\u00fa, term\u00e1lnu...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Tur\u010dianske Teplice<\/span>0.37 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Term\u00e1lne\r\n<\/span>\r\n\r\nTerm\u00e1lne k\u00fapalisko Vieska<\/span>\r\n\r\nK\u00fapalisko priamo v k\u00fape\u013enom meste Tur\u010dianske Teplice. Are\u00e1l k\u00fapaliska tvoria dva baz\u00e9ny, a to 50-m plaveck\u00fd s teplotou vody okolo 27\u00b0C a 20-m detsk\u00fd s teplotou maxim\u00e1lne do 28\u00b0C. Ve\u013ek\u00fdm plusom strediska je ve\u010dern\u00e9 k\u00fapanie.\u0161portovcov....<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Tur\u010dianske Teplice<\/span>0.4 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Spa\r\n<\/span>\r\n\r\nSpa & Aquapark Tur\u010dianske Teplice<\/span>\r\n\r\nAre\u00e1l SPA & AQUAPARKu le\u017e\u00ed v Tur\u010dianskej kotline medzi Malou a Ve\u013ekou Fatrou, na okraji kr\u00e1sneho k\u00fape\u013en\u00e9ho parku v Tur\u010dianskych Tepliciach. Bol otvoren\u00fd v roku 2007 jeho zria\u010fovate\u013eom, Zlat\u00fdmi k\u00fape\u013emi Tur\u010dianske Teplice....<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Tur\u010dianske Teplice<\/span>0.54 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Plte\r\n<\/span>\r\n\r\nPlte na Orave<\/span>\r\n\r\nVyhliadkov\u00e1 plavba z Hornej Lehoty starootcovskou pl\u0165ou po rieke Orava popod bralo Oravsk\u00e9ho hradu do Oravsk\u00e9ho Podz\u00e1mku. Plavba trv\u00e1 1 hodinu a jej s\u00fa\u010das\u0165ou je aj odborn\u00fd v\u00fdklad hist\u00f3rie pltn\u00edctva na Orave. Parametre plte...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Horn\u00e1 Lehota<\/span>4.85 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\nK\u00fapalisko Drienok-Mo\u0161ovce<\/span>\r\n\r\nRad\u00ed sa medzi \u0161portovo-rekrea\u010dn\u00e9 stredisk\u00e1. Od Tur\u010dianskych Tepl\u00edc je vzdialen\u00e9 k\u00fapalisko 6 km smerom na sever. Z centra mesta Martin je to cca asi 20 km. K\u00fapalisko m\u00e1 k dipoz\u00edci\u00ed 4 baz\u00e9ny, a to plaveck\u00fd, baz\u00e9n...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Mo\u0161ovce<\/span>4.86 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Farma\r\n<\/span>\r\n\r\nFarma Jack Mo\u0161ovce<\/span>\r\n\r\nFarma bola zalo\u017een\u00e1 v roku 2006 na rozsiahlych pastvin\u00e1ch v okol\u00ed obce Mo\u0161ovce. Svoje pomenovanie dostala pod\u013ea majite\u013eom ob\u013e\u00fabenej zna\u010dky whisky Jack Daniels. Z\u00e1merom majite\u013ea bol chov kon\u00ed v ich prirodzenom prostred\u00ed a dnes...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Mo\u0161ovce<\/span>5.61 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Prame\u0148\r\n<\/span>\r\n\r\nPrame\u0148 Budi\u0161<\/span>\r\n\r\nPrame\u0148 miner\u00e1lnej vody pri obci Budi\u0161 v okrese Tur\u010dianske Teplice. V roku 1573 ho objavil pr\u00edrodovedec a benedikt\u00ednsky mn\u00edch Mikul\u00e1\u0161 Pavol Brikcius. Budi\u0161sk\u00e9 pramene spom\u00edna aj prv\u00fd slovensk\u00fd historik Matej Bel v latinskom...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Budi\u0161<\/span>8.49 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\nPrame\u0148 Budi\u0161<\/span>\r\n\r\nTento prame\u0148 n\u00e1jdeme v bl\u00edzkosti Tur\u010dianskych k\u00fape\u013eov pri obci Budi\u0161. Ide o vodu, ktor\u00e1 je stredne mineralizovan\u00e1, hydrog\u00e9nuhli\u010ditanovo-s\u00edranov\u00e1, hore\u010dnat\u00e1, sodno-v\u00e1penat\u00e1, uhli\u010dit\u00e1, studen\u00e1, hypotonick\u00e1, slabo kysl\u00e1...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Rudno<\/span>8.5 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Sv\u00e4toj\u00e1nsky\r\n<\/span>\r\n\r\nSv\u00e4toj\u00e1nsky vodop\u00e1d<\/span>\r\n\r\nV\u00fd\u0161ka vodop\u00e1du: 4 m\r\n\t\u0160\u00edrka toku nad vodop\u00e1dom: 0,3 m\r\n\r\n\tVodop\u00e1d, pr\u00edrodn\u00e1 pamiatka vyhl\u00e1sen\u00e1 v roku 1995, sa nach\u00e1dza vo Ve\u013ekej Fatre pri obci Mo\u0161ovce. Le\u017e\u00ed  na pravostrannom pr\u00edtoku rie\u010dky Teplica, ktor\u00e1 odvod\u0148uje...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Mo\u0161ovce<\/span>8.64 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad Blatnica<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina je situovan\u00e1 v pohor\u00ed Ve\u013ek\u00e1 Fatra, cca 2 km od obce Blatnica. Hrad bol postaven\u00fd v druhej polovici 13. st. za \u00fa\u010delom ochrany obchodnej cesty Magna Via, ved\u00facej z Nitry na sever. Nesk\u00f4r, ke\u010f sa za\u010dala pou\u017e\u00edva\u0165 in\u00e1,...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Blatnica<\/span>11.13 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad Zniev - Tur\u010diansky hrad<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina najvy\u0161\u0161ie polo\u017een\u00e9ho hradu na Slovensku (985 m.n.m.) sa nach\u00e1dza nad obcou Kl\u00e1\u0161tor pod Znievom. V\u00fdstavbu hradu poskytuj\u00faceho \u00fato\u010disko inicioval Ondrej, syn Ivanku z rodu Huntovcov-Poznanovcov  v priebehu tat\u00e1rskeho...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Kl\u00e1\u0161tor pod Znievom<\/span>13.39 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Harmaneck\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nHarmaneck\u00e1 jasky\u0148a<\/span>\r\n\r\nD\u013a\u017eka: 3123 m\r\n\r\n\tH\u013abka: 75 m\r\n\r\n\tTeplota: 5,8 a\u017e 6,4 \u00b0C\r\n\r\n\tHarmaneck\u00e1 jasky\u0148a sa nach\u00e1dza v Kremnick\u00fdch vrchoch, ne\u010faleko obce Harmanec, severoz\u00e1padne od Banskej Bystrici. Od nepam\u00e4ti bola spr\u00edstupnen\u00e1 vstupn\u00e1 \u010das\u0165...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Doln\u00fd Harmanec<\/span>14.06 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}