{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Kostol\r\n<\/span>\r\n\r\nKostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie Smolnick\u00e1 Huta<\/span>\r\n\r\nR\u00edmskokatolick\u00fd kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie v Smoln\u00edckej Hute z roku 1752. V roku 2008 bol ro\u017e\u0148avsk\u00fdm biskupom Mons. Eduardom Kojnokom vyhl\u00e1sen\u00fd za p\u00fatnick\u00e9 miesto v Ro\u017e\u0148avskej diec\u00e9ze. V kostole je v hlavnom olt\u00e1ri na...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Smoln\u00edcka Huta<\/span>3.41 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"H\u00e1mor\r\n<\/span>\r\n\r\nH\u00e1mor v Medzeve<\/span>\r\n\r\nVyzna\u010duje sa vlastne t\u00fdm, \u017ee v minulosti teda v 19 storo\u010d\u00ed fungoval ako dielna, kde sa spracov\u00e1valo \u017eelezo a oce\u013e. Tak\u017ee u\u017e n\u00e1zov n\u00e1m napoved\u00e1, \u017ee ho n\u00e1jdeme v meste Medzev. Tak\u00e9to h\u00e1mre sa hlavne stavali...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Medzev<\/span>6.77 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"H\u00e1jske\r\n<\/span>\r\n\r\nH\u00e1jske vodop\u00e1dy<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 329 - 390 m.n.m.\r\n\tV\u00fd\u0161ka vodop\u00e1dov: 1 - 7 m\r\n\r\n\tVodop\u00e1dy naz\u00fdvan\u00e9 aj Vodop\u00e1dy Hlbok\u00fd jarok sa nach\u00e1dzaj\u00fa v H\u00e1jskej doline (krasovej ties\u0148ave) ne\u010faleko cesty sp\u00e1jaj\u00facej obce H\u00e1j a Ha\u010dava. H\u00e1jsky potok,...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>H\u00e1j<\/span>9.42 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Jasovsk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nJasovsk\u00fd kl\u00e1\u0161tor<\/span>\r\n\r\nPremonstr\u00e1tsk\u00fd kl\u00e1\u0161ter v obci Jasov, okres Ko\u0161ice - okolie, cca 28 km z\u00e1padne od Ko\u0161\u00edc. Ide o najv\u00e4\u010d\u0161iu stavbu v obdob\u00ed neskor\u00e9ho baroka na Slovensku. Kl\u00e1\u0161torn\u00fd komplex je dielom viedensk\u00e9ho architekta Franza...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Jasov<\/span>13.2 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Turniansky\r\n<\/span>\r\n\r\nTurniansky hrad<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu sa nach\u00e1dza nad obcou Tur\u0148a nad Bodvou, ne\u010faleko ma\u010farsk\u00fdch hran\u00edc. Hrad bol postaven\u00fd v 14. st., po tat\u00e1rskom vp\u00e1de, pozost\u00e1val z hranolovej ve\u017ee a sl\u00fa\u017eil ako str\u00e1z\u017eny hrad na ochranu cesty Gemera na Spi\u0161....<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Tur\u0148a nad Bodvou<\/span>13.29 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Jasovsk\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nJasovsk\u00e1 jasky\u0148a<\/span>\r\n\r\nD\u013a\u017eka: 2811 m\r\n\r\n\tH\u013abka: 55 m\r\n\r\n\tTeplota: 8,8 a\u017e 9,4 \u00b0C\r\n\r\n\tJasovsk\u00e1 jasky\u0148a sa nach\u00e1dza na z\u00e1padnom okraji obce Jasov v okrese Ko\u0161ice. Spr\u00edstupnen\u00e1 bola v roku 1846 a je najstar\u0161ou spr\u00edstupnenou jasky\u0148ou na Slovensku. Elektrick\u00e9...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Jasov<\/span>14.07 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"P\u00fatnick\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nP\u00fatnick\u00fd kostol sv. Anny Rudn\u00edk<\/span>\r\n\r\nKostol v Slovenskom rudohor\u00ed ne\u010faleko obce Rudn\u00edk. P\u00f4vodne na tomto mieste st\u00e1la dreven\u00e1 kaplnka zasv\u00e4ten\u00e1 sv. Anne a sl\u00fa\u017eila veriacim, hlavne ban\u00edkom, ktor\u00ed tadia\u013e prech\u00e1dzali za pr\u00e1cou do ban\u00ed na Zlatej Idke, a prosili...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Rudn\u00edk<\/span>15.69 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad Kr\u00e1sna H\u00f4rka<\/span>\r\n\r\nHrad sa nach\u00e1dza cca 8 km od Ro\u017e\u0148avy, nad obcou Kr\u00e1snohorsk\u00e9 Podhradie a je dominantou \u0161irok\u00e9ho okolia. Vznikol v 14. st. za \u00fa\u010delom ochrany stredovekej cesty, ktor\u00e1 viedla cez ban\u00edcke oblasti Slovensk\u00e9ho rudohoria. Prv\u00e1 pisomna...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Kr\u00e1snohorsk\u00e9 Podhradie<\/span>15.85 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Mauz\u00f3leum\r\n<\/span>\r\n\r\nMauz\u00f3leum v Kr\u00e1snohorskom Podhrad\u00ed<\/span>\r\n\r\nIde o v\u00fdnimo\u010dn\u00fa pamiatku uk\u00e1\u017eky secesnej tvorby na Slovensku. Nach\u00e1dza pri obci Kr\u00e1snohorsk\u00e9 Podhradie. Toto mauz\u00f3leum bolo postaven\u00e9 v roku 1904 na pr\u00edkaz gr\u00f3fa Dion\u00fdza Andr\u00e1ssyho. Postavil ho pre seba a svoju man\u017eelku ako...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Kr\u00e1snohorsk\u00e9 Podhradie<\/span>16.17 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Socha\r\n<\/span>\r\n\r\nSocha anjela H\u00e1j<\/span>\r\n\r\nJe dominantou cintor\u00edna v obci H\u00e1j, okres Ko\u0161ice okolie. Desa\u0165metrov\u00fa sochu anjela s odstrelen\u00fdm kr\u00eddlom tu nechali americk\u00ed film\u00e1ri v roku 2000 po nakr\u00facan\u00ed vojnovej dr\u00e1my \u201eZa nepriate\u013eskou l\u00edniou\u201c. Socha vyroben\u00e1 z...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>H\u00e1j<\/span>16.45 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Chata\r\n<\/span>\r\n\r\nChata Volovec, Chata pod Volovcom<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1132 m n.m.\r\n\r\n\tChata sa nach\u00e1dza pod vrchom Skalisko v z\u00e1padnej \u010dasti Volovsk\u00fdch vrchov, Slovensk\u00e9 rudohorie. Je situovan\u00e1 na d\u00f4le\u017eitej kri\u017eovatke turistick\u00fdch ciest, ktor\u00e9 sa zbiehaj\u00fa z Ro\u017e\u0148avy, z obce...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>\u010cu\u010dma<\/span>16.83 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ban\u00edcke\r\n<\/span>\r\n\r\nBan\u00edcke m\u00fazeum v Ro\u017e\u0148ave<\/span>\r\n\r\nJe jedn\u00fdm z troch \u0161pecializovan\u00fdch ban\u00edckych m\u00faze\u00ed na Slovensku a bolo zalo\u017een\u00e9 v roku 1902. Jeho zakladate\u013eom bol vtedaj\u0161\u00ed riadite\u013e gemersk\u00fdch ban\u00ed na \u017delezn\u00edku Gust\u00e1v Eisele a prv\u00e1 expoz\u00edcia s ban\u00edckou a hutn\u00edckou...<\/span>\r\n\r\n\tKo\u0161ick\u00fd kraj - <\/span>Ro\u017e\u0148ava<\/span>17.85 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}