{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Pramene\r\n<\/span>\r\n\r\nPramene Slia\u010d<\/span>\r\n\r\nPramene v k\u00fape\u013eoch Slia\u010d s\u00fa prirodzenej izotermickej teploty s vysok\u00fdm obsahom oxidu uhli\u010dit\u00e9ho a jedin\u00e9 tohoto druhu v strednej Eur\u00f3pe. Priazniv\u00e9 \u00fa\u010dinky maj\u00fa na ochorenia obehov\u00e9ho \u00fastrojenstva, onkologick\u00fdch ochoren\u00ed...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Slia\u010d<\/span>0.62 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Farma\r\n<\/span>\r\n\r\nFarma Agrobell<\/span>\r\n\r\nRodinn\u00e1 farma sa nach\u00e1dza v Slia\u010di, okres Zvolen. Zameriava sa na po\u013enohospod\u00e1rsku v\u00fdrobu (chov oviec, hov\u00e4dzieho dobytka a kon\u00ed, v\u00fdrobu obiln\u00edn, slamy a sena), predaj farm\u00e1rskych v\u00fdrobkov a z\u00e1hradn\u00edctvo. Kone s\u00fa tu ustajnen\u00e9...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Slia\u010d<\/span>1.57 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Arbor\u00e9tum\r\n<\/span>\r\n\r\nArbor\u00e9tum Borov\u00e1 hora<\/span>\r\n\r\nU\u010delov\u00e9, vedecko-pedagogick\u00e9, pracovisko Tehnickej Univerzity vo Zvolene je chr\u00e1nen\u00fdm are\u00e1lom v obciach Slia\u010d a Zvolen, cca 3 km od Zvolena, uveleben\u00e9 v povod\u00ed rieky Hron. Za za\u010diatok vzniku Arbor\u00e9ta Borov\u00e1 hora sa ofici\u00e1lne...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Zvolen<\/span>2.69 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Golfov\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nGolfov\u00e9 ihrisko, Golf Resort Tri Duby<\/span>\r\n\r\nGolfov\u00e9 18-jamkov\u00e9 ihrisko a resort ne\u010faleko Banskej Bystrice a Zvolena, v tesnej bl\u00edzkosti letiska Slia\u010d, 5 km od obce Bad\u00edn. Hr\u00e1\u010di tu maj\u00fa k dispoz\u00edci\u00ed \u0161tyri r\u00f4zne tee \u00farovne biele \u2013 profesion\u00e1lne (5422m), \u017elt\u00e9 \u2013...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Bad\u00edn<\/span>2.96 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Dreven\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nDreven\u00fd artikul\u00e1rny kostol Hronsek<\/span>\r\n\r\nDreven\u00fd artikul\u00e1rny evanjelick\u00fd kostol je spolu s drevenou zvonicou jedna z najv\u00e4\u010d\u0161\u00edch dreven\u00fdch stavieb v strednej Eur\u00f3pe a nach\u00e1dza sa v obci Hronsek ne\u010faleko Banskej Bystrice. Kostol je od 7. j\u00fala 2008 zap\u00edsan\u00fd do Zoznamu...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Hronsek<\/span>4.11 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Term\u00e1lny\r\n<\/span>\r\n\r\nTerm\u00e1lny prame\u0148 Kov\u00e1\u010dov\u00e1<\/span>\r\n\r\nTerm\u00e1lny prame\u0148 v k\u00fape\u013eoch Kov\u00e1\u010dov\u00e1 patr\u00ed k najv\u00fddatnej\u0161\u00edm prame\u0148om na Slovensku. Bol objaven\u00fd po\u010das geologick\u00e9ho prieskumu pri h\u013eadan\u00ed uhlia v rokoch 1898 \u20131899. Prame\u0148 s teplotou vody 45\u00b0C a s kapacitou 50 l \/ s vyviera...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Kov\u00e1\u010dov\u00e1<\/span>4.61 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Holidaypark\r\n<\/span>\r\n\r\nHolidaypark Kov\u00e1\u010dov\u00e1<\/span>\r\n\r\nCentrum z\u00e1bavy a oddychu v Kov\u00e1\u010dovej, medzi Banskou Bystricou a mestom Zvolen. Novovybudovan\u00fd are\u00e1l vznikol na mieste p\u00f4vodn\u00e9ho term\u00e1lneho k\u00fapaliska, ktor\u00e9 malo dlhodob\u00fa trad\u00edciu a te\u0161ilo sa ve\u013ekej ob\u013eube n\u00e1v\u0161tevn\u00edkov....<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Kov\u00e1\u010dov\u00e1<\/span>4.91 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Zvolensk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nZvolensk\u00fd z\u00e1mok<\/span>\r\n\r\nStredovek\u00fd z\u00e1mok je historickou dominantou mesta a nach\u00e1dza sa priamo v jeho centre. Postavil ho kr\u00e1\u013e \u013dudov\u00edt I. v rokoch 1360 - 1382 na mieste p\u00f4vodn\u00e9ho star\u00e9ho hradu (Pust\u00fd hrad) z 12 st. ako svoje po\u013eovn\u00edcke s\u00eddlo. Z\u00e1mok...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Zvolen<\/span>5.16 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Pancierov\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nPancierov\u00fd vlak Hurban<\/span>\r\n\r\nJedna z historick\u00fdch pamiatok mesta Zvolen. Vlak bol jedn\u00fdm z troch pancierov\u00fdch vlakov, ktor\u00fd sa akt\u00edvne zapojil do bojov v Slovenskom n\u00e1rodnom povstan\u00ed. Vyrobili ho pracovn\u00edci zvolensk\u00fdch \u017eelezni\u010dn\u00fdch dieln\u00ed za\u010diatkom okt\u00f3bra...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Zvolen<\/span>5.24 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Pust\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nPust\u00fd hrad, Zvolen<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina jedn\u00e9ho z najstar\u0161\u00edch ranostredovek\u00fdch hradov (doln\u00fd a horn\u00fd hrad) sa nach\u00e1dza na okraji mesta Zvolen, nad Zvolenskou kotlinou. Rozlohou m\u00f4\u017eeme hrad prirovna\u0165 k zn\u00e1memu Spi\u0161sk\u00e9mu hradu. Hrad bol p\u00f4vodne postaven\u00fd...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Zvolen<\/span>7.37 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ka\u0161tie\u013e\r\n<\/span>\r\n\r\nKa\u0161tie\u013e v Dolnej Mi\u010dinej<\/span>\r\n\r\nRenesan\u010dn\u00fd ka\u0161tie\u013e v obci Doln\u00e1 Mi\u010dina patr\u00ed medzi najkraj\u0161ie av\u0161ak najzanedbanej\u0161ie historick\u00e9 renesan\u010dn\u00e9 pamiatky na Slovensku. Bol postaven\u00fd na gotickom z\u00e1klade - hr\u00e1dku v druhej polovici 16. st. a je typick\u00fdm pr\u00edkladom...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Doln\u00e1 Mi\u010din\u00e1<\/span>7.96 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Laser\r\n<\/span>\r\n\r\nLaser Ar\u00e9na Bansk\u00e1 Bystrica<\/span>\r\n\r\nLaser Ar\u00e9na v Banskej Bystrici pon\u00faka ak\u010dn\u00fa hru a z\u00e1bavu pre v\u0161etky vekov\u00e9 kateg\u00f3rie. Hra, Laser Game alebo Laser Tag, je podobn\u00e1 paintballu alebo airsoftu s r\u00f4znymi druhmi prek\u00e1\u017eok, je v\u0161ak ove\u013ea ak\u010dnej\u0161ia a navy\u0161e bezbolestn\u00e1....<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Bansk\u00e1 Bystrica<\/span>9.99 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}