{"html":"\r\n\r\n\r\n\"M\u00fazeum\r\n<\/span>\r\n\r\nM\u00fazeum dopravy Rajeck\u00e9 Teplice<\/span>\r\n\r\nNajmlad\u0161ia expoz\u00edcia Pova\u017esk\u00e9ho m\u00fazea v \u017diline sa nach\u00e1dza v priestoroch budovy \u017eelezni\u010dnej zast\u00e1vky Rajeck\u00e9 Teplice. M\u00fazeum m\u00e1 jednu expoz\u00edciu s n\u00e1zvom Z dej\u00edn dopravy na Slovensku, ktor\u00e1 sa sklad\u00e1 z troch \u010dast\u00ed: Star\u0161ie...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Rajeck\u00e9 Teplice<\/span>0.86 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad Lietava<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu sa rozprestiera pri obci Lietava na skalnatom hrebeni S\u00fa\u013eovsk\u00fdch vrchov, pribli\u017ene 10 km od mesta \u017dilina a 13 km od Rajeck\u00fdch Tepl\u00edc. Hradn\u00fd objekt je najzachovalej\u0161ou a najv\u00e4\u010d\u0161iou zr\u00facaninou nielen na Slovensku,...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Lietava<\/span>4.12 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Skatepark\r\n<\/span>\r\n\r\nSkatepark Rajec<\/span>\r\n\r\nMen\u0161\u00ed skatepark v \u0161portovom are\u00e1li mesta Rajec na ul. Holl\u00e9ho v are\u00e1li futbalov\u00e9ho ihriska. Bol zrekon\u0161truovan\u00fd v roku 2013 a na bet\u00f3novej ploche pon\u00faka verejnosti viacero prek\u00e1\u017eok zna\u010dki Rhino, kovov\u00e9 prek\u00e1\u017eky ako vlna,...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Rajec<\/span>4.69 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Term\u00e1lne\r\n<\/span>\r\n\r\nTerm\u00e1lne k\u00fapalisko Veronika<\/span>\r\n\r\nMesto Rajec, v ktorom sa nach\u00e1dza letn\u00e9 term\u00e1lne k\u00fapalisko, le\u017e\u00ed v severoz\u00e1padnej \u010dasti republiky, na juh od krajsk\u00e9ho mesta \u017dilina (21 km), v \u017dilinskej kotline medzi S\u00fa\u013eovsk\u00fdmi vrchmi a Malou Fatrou. Rozlohovo ve\u013ek\u00fd are\u00e1l ...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Rajec<\/span>5.03 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ka\u0161tie\u013e\r\n<\/span>\r\n\r\nKa\u0161tie\u013e a park v Byt\u010dici<\/span>\r\n\r\nP\u00f4vodne renesan\u010dn\u00fd ka\u0161tie\u013e v meste \u017dilina, v mestskej \u010dasti Byt\u010dica, bol postaven\u00fd v prvej polovici 17. st. rodinou R\u00e9vaiovciov. Na prelome 17. a 18. st. sa tu \u010dasto zdr\u017eiavala  Al\u017ebeta R\u00e9vaiov\u00e1, dc\u00e9ra Imricha R\u00e9vaia,...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>\u017dilina<\/span>7.54 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Escape\r\n<\/span>\r\n\r\nEscape From Nautilus<\/span>\r\n\r\nCentrum \u00fanikov\u00fdch miestnost\u00ed v \u017diline. Escape From Nautilus je hra in\u0161pirovan\u00e1 pr\u00edbehom sl\u00e1vneho rom\u00e1nu Julesa Verna, Dvadsa\u0165tis\u00edc m\u00ed\u013e pod morom. Z\u00e1bavn\u00e1 a logick\u00e1 hra je ur\u010den\u00e1 pre skupinu \u013eud\u00ed, ktorej cie\u013eom je unikn\u00fa\u0165...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>\u017dilina<\/span>8.26 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"S\u00fa\u013eovsk\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nS\u00fa\u013eovsk\u00e9 skaly<\/span>\r\n\r\nSkaln\u00fd pr\u00edrodn\u00fd podcelok S\u00fa\u013eovsk\u00fdch vrchov nach\u00e1dzaj\u00faci sa nad obcou S\u00fa\u013eov-Hradn\u00e1 na Pova\u017e\u00ed, len p\u00e1r kilometrov od mesta \u017dilina. N\u00e1rodn\u00e1 pr\u00edrodn\u00e1 rezerv\u00e1cia patr\u00ed medzi najkraj\u0161ie a turistami ve\u013emi vyh\u013e\u00e1davan\u00e9...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>S\u00fa\u013eov - Hradn\u00e1<\/span>9.35 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad S\u00fa\u013eov<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu sa nach\u00e1dza v S\u00fa\u013eovsk\u00fdch skal\u00e1ch. Najmen\u0161\u00ed hrad na Slovensku bol postaven\u00fd v 15. st. a plnil funkciu str\u00e1\u017eneho hradu. Mohutn\u00e9 S\u00fa\u013eovsk\u00e9 bral\u00e1  s hradom sa stali majetkom kr\u00e1\u013eov a urodzenej \u0161\u013eachty....<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>S\u00fa\u013eov - Hradn\u00e1<\/span>9.43 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Slovensk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nSlovensk\u00fd betlehem<\/span>\r\n\r\nObdivuhodn\u00e9 rezb\u00e1rske dielo rezb\u00e1ra Jozefa Pekaru, umiestnen\u00e9 v Dome Bo\u017eieho narodenia v Rajeckej Lesnej. Ru\u010dne vyrez\u00e1van\u00e9 dielo vznikalo cel\u00fdch 15 rokov, jeho d\u013a\u017eka je 8,5 m, \u0161irok\u00e9 je 2,5 m, vysok\u00e9 3 m a je v \u0148om rozmiestnen\u00fdch...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Rajeck\u00e1 Lesn\u00e1<\/span>9.65 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hlbock\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nHlbock\u00fd vodop\u00e1d<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 500 m.n.m.\r\n\tV\u00fd\u0161ka vodop\u00e1du: 14 m\r\n\r\n\tKr\u00e1sny vodop\u00e1d v S\u00fa\u013eovsk\u00fdch skal\u00e1ch, pribli\u017ene 1 km od obce Hlbok\u00e9 nad V\u00e1hom v okrese Byt\u010da. \u00dazky kask\u00e1dovit\u00fd vodop\u00e1d je tvoren\u00fd Hlbock\u00fdm potokom a dosahuje v\u00fd\u0161ku...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Hlbok\u00e9 nad V\u00e1hom<\/span>10.4 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Grid\r\n<\/span>\r\n\r\nGrid laser ar\u00e9na v \u017diline<\/span>\r\n\r\nLaser Game t\u00edmov\u00e1 hra (a\u017e pre 11 hr\u00e1\u010dov) v prorofesion\u00e1lne navrhnutej ar\u00e9na s \u00fa\u017easnou z\u00e1bavou, adrenal\u00ednom a modern\u00fdm vybaven\u00edm v \u017diline. Jednotliv\u00ed hr\u00e1\u010di behaj\u00fa v ar\u00e9ne, v ktorej je tma a hust\u00e1 hmla, skr\u00fdvaj\u00fa sa medzi...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>\u017dilina<\/span>11.08 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Winter\r\n<\/span>\r\n\r\nWinter Park Martinky<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1150 - 1456 m. n. m.\r\n\r\n\tLy\u017eiarske stredisko v Malej Fatre, priamo nad mestom Martin, pon\u00faka 12 kvalitne upraven\u00fdch zjazdoviek, 5 vlekov a 6-miestnu seda\u010dkov\u00fa lanov\u00fa dr\u00e1hu s bublinami, pre t\u00fdch najmen\u0161\u00edch je...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Martin<\/span>11.16 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}