{"html":"\r\n\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\nMiner\u00e1lny prame\u0148 Nimnica<\/span>\r\n\r\nPrv\u00e9 p\u00edsomn\u00e9 zmienky o pr\u00edtomnosti miner\u00e1lnych prame\u0148ov v obci Nimnica v P\u00fachovskom okrese poch\u00e1dzaj\u00fa z roku 1763. Vodu vyu\u017e\u00edvali miestni obyvatelia ako zdroj kvalitnej pitnej vody, ale aj na varenie piva. Lie\u010div\u00fd, hydrog\u00e9nuhli\u010ditanov\u00fd...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Nimnica<\/span>0.15 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Vodn\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nVodn\u00e1 n\u00e1dr\u017e Nosice \u2013 Priehrada Ml\u00e1de\u017ee<\/span>\r\n\r\nRozloha: 5,7 km\u00b2\r\n\tObjem: 36 mil. m\u00b3\r\n\r\n\tVodn\u00e1 n\u00e1dr\u017e Nosice alebo aj Priehrada ml\u00e1de\u017ee je vodn\u00e1 n\u00e1dr\u017e na koryte rieky V\u00e1h pred mestom P\u00fachov. Je najstar\u0161ou priehradou na rieke V\u00e1h a bola postaven\u00e1 v rokoch 1949 - 1957 ako...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>P\u00fachov<\/span>1.4 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Letn\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nLetn\u00e9 k\u00fapalisko P\u00fachov<\/span>\r\n\r\nP\u00fachovsk\u00e9 letn\u00e9 k\u00fapalisko nach\u00e1dzaj\u00face sa v \u0161portovom are\u00e1li pon\u00faka verejnosti dva baz\u00e9ny - postupne vysp\u00e1dovan\u00fd plaveck\u00fd baz\u00e9n 57 x 20 m a rekrea\u010dn\u00fd baz\u00e9n 12,5 x 9,0 m, ktor\u00fd je rozdelen\u00fd na \u010das\u0165 pre neplavcov a detsk\u00fa...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>P\u00fachov<\/span>3.71 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Lezeck\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nLezeck\u00e1 stena, Pova\u017esk\u00e1 Bystrica<\/span>\r\n\r\nLezeck\u00e1 stena Man\u00edn ur\u010den\u00e1 pre verejnos\u0165 a deti sa nach\u00e1dza priamo v centre mesta Pova\u017esk\u00e1 Bystrica, v budove b\u00fdvalej Hypernovy. Otvoril ju Miestny horolezeck\u00fd klub Man\u00edn 6. septembra 2019. Postaven\u00e9 boli \u013eah\u0161ie profily pre...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Pova\u017esk\u00e1 Bystrica<\/span>6.01 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Pova\u017esk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nPova\u017esk\u00fd hrad<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu na predhor\u00ed Javorn\u00edkov, nad riekou V\u00e1h, cca 5 km od mesta Pova\u017esk\u00e1 Bystrica. Samotn\u00fd hrad bol pravdepodobne postaven\u00fd v 12. st. za \u00fa\u010delom ochrany obchodnej pova\u017eskej cesty. Prv\u00e1 ofici\u00e1lna zmienka o hrade, pomenovanom...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Pova\u017esk\u00e1 Bystrica<\/span>6.66 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad Lednica<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu  sa nach\u00e1dza na vysokom brale nad obcou Lednica, pribli\u017ene 15 km od mesta P\u00fachov. Hrad bol postaven\u00fd v druhej polovici 13. st. za \u00fa\u010delom ochrany severoz\u00e1padnej hranice Uhorska a obchodnej cesty na Moravu. Patril...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Lednica<\/span>11.76 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad S\u00fa\u013eov<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu sa nach\u00e1dza v S\u00fa\u013eovsk\u00fdch skal\u00e1ch. Najmen\u0161\u00ed hrad na Slovensku bol postaven\u00fd v 15. st. a plnil funkciu str\u00e1\u017eneho hradu. Mohutn\u00e9 S\u00fa\u013eovsk\u00e9 bral\u00e1  s hradom sa stali majetkom kr\u00e1\u013eov a urodzenej \u0161\u013eachty....<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>S\u00fa\u013eov - Hradn\u00e1<\/span>16.31 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Byt\u010diansky\r\n<\/span>\r\n\r\nByt\u010diansky z\u00e1mok<\/span>\r\n\r\nZ\u00e1mok sa nach\u00e1dza priamo v centre mesta Byt\u010da, okres \u017dilina. Ka\u0161tie\u013e bol postaven\u00fd na mieste p\u00f4vodn\u00e9ho men\u0161ieho hradu (obytn\u00e1 ve\u017ea s dvorcom) v roku 1571 na podnet Franti\u0161ka Thurzu. Stavbou bol poveren\u00fd majster Giovanno Kili\u00e1n...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Byt\u010da<\/span>17.07 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"S\u00fa\u013eovsk\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nS\u00fa\u013eovsk\u00e9 skaly<\/span>\r\n\r\nSkaln\u00fd pr\u00edrodn\u00fd podcelok S\u00fa\u013eovsk\u00fdch vrchov nach\u00e1dzaj\u00faci sa nad obcou S\u00fa\u013eov-Hradn\u00e1 na Pova\u017e\u00ed, len p\u00e1r kilometrov od mesta \u017dilina. N\u00e1rodn\u00e1 pr\u00edrodn\u00e1 rezerv\u00e1cia patr\u00ed medzi najkraj\u0161ie a turistami ve\u013emi vyh\u013e\u00e1davan\u00e9...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>S\u00fa\u013eov - Hradn\u00e1<\/span>17.38 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Vr\u0161ateck\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nVr\u0161ateck\u00fd hrad<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu na brale Vr\u0161atec, nad obcou Vr\u0161atsk\u00e9 Podhradie, cca 17 km od mesta Dubnica nad V\u00e1hom. Rad\u00ed sa medzi najvy\u0161\u0161ie polo\u017een\u00e9 hrady na Slovensku. Hrad postavili v 13. st., pribli\u017ene v roku 1244 po mongolskom vp\u00e1de,...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Vr\u0161atsk\u00e9 Podhradie<\/span>17.46 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hlbock\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nHlbock\u00fd vodop\u00e1d<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 500 m.n.m.\r\n\tV\u00fd\u0161ka vodop\u00e1du: 14 m\r\n\r\n\tKr\u00e1sny vodop\u00e1d v S\u00fa\u013eovsk\u00fdch skal\u00e1ch, pribli\u017ene 1 km od obce Hlbok\u00e9 nad V\u00e1hom v okrese Byt\u010da. \u00dazky kask\u00e1dovit\u00fd vodop\u00e1d je tvoren\u00fd Hlbock\u00fdm potokom a dosahuje v\u00fd\u0161ku...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Hlbok\u00e9 nad V\u00e1hom<\/span>18.17 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Term\u00e1lne\r\n<\/span>\r\n\r\nTerm\u00e1lne k\u00fapalisko Veronika<\/span>\r\n\r\nMesto Rajec, v ktorom sa nach\u00e1dza letn\u00e9 term\u00e1lne k\u00fapalisko, le\u017e\u00ed v severoz\u00e1padnej \u010dasti republiky, na juh od krajsk\u00e9ho mesta \u017dilina (21 km), v \u017dilinskej kotline medzi S\u00fa\u013eovsk\u00fdmi vrchmi a Malou Fatrou. Rozlohovo ve\u013ek\u00fd are\u00e1l ...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Rajec<\/span>19.58 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}