{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Miner\u00e1lny\r\n<\/span>\r\n\r\nMiner\u00e1lny prame\u0148 Valent\u00edna K\u00fapele L\u00fa\u010dky<\/span>\r\n\r\nMiner\u00e1lny prame\u0148 Valent\u00edna sa nach\u00e1dza pri vonkaj\u0161om vstupe do AQUA - VITAL Parku v k\u00fape\u013eoch L\u00fa\u010dky. \u010eal\u0161\u00ed vo\u013ene pr\u00edstupn\u00fd miner\u00e1lny prame\u0148 HGL-3 v budove Balneocentra na 1. a 2. nadzemnom podla\u017ei. Lie\u010div\u00fd \u00fa\u010dinok tunaj\u0161\u00edch...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>L\u00fa\u010dky<\/span>0.04 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Aqua-Vital\r\n<\/span>\r\n\r\nAqua-Vital Park L\u00fa\u010dky<\/span>\r\n\r\nAqua-Vital Park v k\u00fape\u013eoch L\u00fa\u010dky, ktor\u00e9 sa nach\u00e1dzaj\u00fa asi 14 km od mesta Ru\u017eomberok. Jeho s\u00fa\u010das\u0165ou s\u00fa vn\u00fatorn\u00fd (vn\u00fatorn\u00fd miner\u00e1lny baz\u00e9n s teplotou vody 33\u00b0C a 35\u00b0C) a vonkaj\u0161\u00ed are\u00e1l (vonkaj\u0161\u00ed rekrea\u010dn\u00fd baz\u00e9n...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>L\u00fa\u010dky<\/span>0.47 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"L\u00fa\u010dansk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nL\u00fa\u010dansk\u00fd vodop\u00e1d<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 604 m.n.m.\r\n\tV\u00fd\u0161ka vodop\u00e1du: 12 m\r\n\r\n\tNajv\u00e4\u010d\u0161\u00ed vodop\u00e1d na Liptove uprostred obce L\u00fa\u010dky len nieko\u013eko km od Ru\u017eomberka pad\u00e1 z travert\u00ednovej terasy z v\u00fd\u0161ky 12 m do mal\u00e9ho jazierka. Kaskadovit\u00fd vodop\u00e1d,...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>L\u00fa\u010dky<\/span>0.72 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Term\u00e1lny\r\n<\/span>\r\n\r\nTerm\u00e1lny prame\u0148 s jazierkom v Kalamenoch<\/span>\r\n\r\nUmelo vybudovan\u00fd term\u00e1lny vrt a jazierko s rozmermi pribli\u017ene 20 \u00d7 10 m v Kalamenskej doline, za obcou Kalameny (cca 1 km od obce). Voda v jazierku m\u00e1 teplotu 33\u00b0C a je mo\u017en\u00e9 sa v \u0148om k\u00fapa\u0165 cel\u00fd rok, v ka\u017edom ro\u010dnom obdob\u00ed....<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Kalameny<\/span>1.59 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Be\u0161e\u0148ovsk\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nBe\u0161e\u0148ovsk\u00e9 travert\u00edny<\/span>\r\n\r\nPr\u00edrodn\u00fd v\u00fdtvor sa nach\u00e1dza na Liptove, ne\u010faleko obce Be\u0161e\u0148ov\u00e1. Travert\u00edny vznikli vyzr\u00e1\u017ean\u00edm miner\u00e1lnych, \u010di term\u00e1lnych prame\u0148ov bohat\u00fdch na uhli\u010ditan v\u00e1penat\u00fd. Tvoria ich \u0161tyri samostatn\u00e9 celky \u010cerven\u00e9 terasy,...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Be\u0161e\u0148ov\u00e1<\/span>4.38 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Vodn\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nVodn\u00fd park Be\u0161enov\u00e1<\/span>\r\n\r\nVodn\u00fd park Be\u0161e\u0148ov\u00e1 na okraji rovnomennej obce, cca 12 km od mesta Ru\u017eomberok. Hor\u00face pramene geoterm\u00e1lnych v\u00f4d v Be\u0161e\u0148ovej vyvieraj\u00face z h\u013abky 1987 m, s teplotou 60,5\u00b0C, priaznivo p\u00f4sobia na pohybov\u00e9 a d\u00fdchacie \u00fastrojenstvo,...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Be\u0161e\u0148ov\u00e1<\/span>5.16 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Aeroklub\r\n<\/span>\r\n\r\nAeroklub - Letisko Ru\u017eomberok - Liskov\u00e1<\/span>\r\n\r\nNeverejn\u00e9 vn\u00fatro\u0161t\u00e1tne civiln\u00e9 letisko s nepravidelnou dopravou v bl\u00edzkosti mesta Ru\u017eomberok, v obci Liskova. Jeho prev\u00e1dzkovate\u013eom je Aeroklub Ru\u017eomberok. Prv\u00e9 z\u00e1klady \u0161portov\u00e9ho lietania v Ru\u017eomberku boli polo\u017een\u00e9 v roku...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Liskov\u00e1<\/span>5.89 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Vodn\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nVodn\u00e1 n\u00e1dr\u017e Be\u0161e\u0148ov\u00e1<\/span>\r\n\r\nRozloha: 1,93 km\u00b2\r\n\tObjem: 10 730 000 m\u00b3\r\n\r\n\tVodn\u00e1 n\u00e1dr\u017e na rieke V\u00e1h, pod priehradou Liptovsk\u00e1 Mara, pri obci Be\u0161e\u0148ov\u00e1. Je s\u00fa\u010das\u0165ou V\u00e1\u017eskej kask\u00e1dy a sl\u00fa\u017ei ako vyrovn\u00e1vacia n\u00e1dr\u017e po\u010das \u0161pi\u010dkovej prev\u00e1dzky elektr\u00e1rne...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Be\u0161e\u0148ov\u00e1<\/span>5.9 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\nLetisko Ru\u017eomberok \u2013 Liskov\u00e1<\/span>\r\n\r\nPre z\u00e1ujemcov pon\u00fakaj\u00fa kurzy paraglidingu: \uf0b7 Vo\u013en\u00e9ho paraglidingu to znamen\u00e1, \u017ee s\u00fa rozdelen\u00e9 to 4 kateg\u00f3ri\u00ed. Prv\u00e1 z nich je pre \u00fapln\u00fdch za\u010diato\u010dn\u00edkov, druh\u00e1 je pre \u013eud\u00ed, ktor\u00ed chc\u00fa naozaj lieta\u0165 ale nie s\u00fa...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Liskov\u00e1<\/span>5.91 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ran\u010d\r\n<\/span>\r\n\r\nRan\u010d Likavka<\/span>\r\n\r\nRan\u010d rodinn\u00e9ho typu sa nach\u00e1dza na Liptove v obci Likavka, pri meste Ru\u017eomberok. Pon\u00faka mo\u017enos\u0165 vyu\u017eitia vo\u013en\u00e9ho \u010dasu pre milovn\u00edkov kon\u00ed, vozenie a jazdenie na koni tak pre za\u010diato\u010dn\u00edkov ako aj pokro\u010dilej\u0161\u00edch, kontakt...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Likavka<\/span>6.52 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Archeologick\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nArcheologick\u00e9 m\u00fazeum v pr\u00edrode Liptovsk\u00e1 Mara \u2013 Havr\u00e1nok<\/span>\r\n\r\nJedna z najv\u00fdznamnej\u0161\u00edch archeologick\u00fdch lokal\u00edt Liptova nad vodnou n\u00e1dr\u017eou Liptovsk\u00e1 Mara. Na svahoch a teras\u00e1ch juhov\u00fdchodn\u00e9ho v\u00fdbe\u017eku \u00dalo\u017eiska sa nach\u00e1dza st\u00e1la expoz\u00edcia rekon\u0161truovan\u00fdch objektov z mlad\u0161ej doby...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Liptovsk\u00e1 Sielnica<\/span>6.9 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Artikul\u00e1rny\r\n<\/span>\r\n\r\nArtikul\u00e1rny evanjelick\u00fd kostol Le\u0161tiny<\/span>\r\n\r\nDreven\u00fd artikul\u00e1rny kostol sa nach\u00e1dza v obci Le\u0161tiny, len 7 km od mesta Doln\u00fd Kub\u00edn. Pomenovanie \"artikul\u00e1rny\" sa odvodzuje od artik\u00fal, \u010dl\u00e1nkov dohody \u0161opronsk\u00e9ho snemu z roku 1681. Kostol bol postaven\u00fd v rokoch 1688 - 1689...<\/span>\r\n\r\n\t\u017dilinsk\u00fd kraj - <\/span>Le\u0161tiny<\/span>6.91 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}