{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Prame\u0148\r\n<\/span>\r\n\r\nPrame\u0148 Smerd\u017eonka<\/span>\r\n\r\nLie\u010div\u00fd prame\u0148 vyviera vo v\u00fdchodnej \u010dasti obce \u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor. Voda z tohto prame\u0148a je stredne mineralizovan\u00e1 pr\u00edrodn\u00e1 voda s obsahom miner\u00e1lnych l\u00e1tok a sol\u00ed, s charakteristick\u00fdm z\u00e1pachom po s\u00edrovod\u00edku. Tunaj\u0161\u00ed obyvatelia...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor<\/span>0.04 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Prame\u0148\r\n<\/span>\r\n\r\nPrame\u0148 Smerd\u017eonka<\/span>\r\n\r\nPrame\u0148 Smerd\u017eonka vyviera v srdci Pienin, v k\u00fape\u013enom meste\u010dku \u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor. Zap\u00e1cha po s\u00edrovod\u00edku, ktor\u00fd je tou lie\u010divou ingredienciou, spolu s\u202fbohatou koncentr\u00e1ciou \u010fal\u0161\u00edch miner\u00e1lnych l\u00e1tok. V minulosti mu dom\u00e1ci...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor<\/span>0.17 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Amfite\u00e1ter\r\n<\/span>\r\n\r\nAmfite\u00e1ter Smerd\u017eonka \u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor<\/span>\r\n\r\nAmfite\u00e1ter v are\u00e1li k\u00fape\u013eov \u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor je dejiskom r\u00f4znych kult\u00farnych a folkl\u00f3rnych podujat\u00ed, v letnej sez\u00f3ne za priazniv\u00e9ho po\u010dasia sl\u00fa\u017ei ako letn\u00e9 kino. Najzn\u00e1mej\u0161\u00edm podujat\u00edm s\u00fa Zamagursk\u00e9 folkl\u00f3rne sl\u00e1vnosti,...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor<\/span>0.18 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Rafting\r\n<\/span>\r\n\r\nRafting Pieniny<\/span>\r\n\r\nPieniny sport centrum sa nach\u00e1dza v strede obce \u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor, pri l\u00e1vke cez Dunajec. Tvor\u00ed ho kolekt\u00edv mlad\u00fdch \u013eud\u00ed zaoberaj\u00faci sa splavovan\u00edm rieky Dunajec na raftov\u00fdch \u010dlnoch, po\u017ei\u010diavan\u00edm \u0161portov\u00fdch lod\u00ed a horsk\u00fdch...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor<\/span>0.84 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Kl\u00e1\u0161torn\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nKl\u00e1\u0161torn\u00e9 m\u00fazeum \u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor<\/span>\r\n\r\nKartuzi\u00e1nsky alebo Lechnick\u00fd kl\u00e1\u0161tor (N\u00e1rodn\u00e1 kult\u00farna pamiatka) bol zalo\u017een\u00fd v roku 1319 a le\u017e\u00ed v malebnom vy\u00fasten\u00ed Lipn\u00edka do prielomu Dunajca v Pieninskom n\u00e1rodnom parku. Kl\u00e1\u0161tor p\u00f4vodne sl\u00fa\u017eil reholi kartuzianskych,...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor<\/span>1.03 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Rafting\r\n<\/span>\r\n\r\nRafting Dunajec Mutton<\/span>\r\n\r\nSplav Dunajca v prostred\u00ed N\u00e1rodn\u00e9ho parku Pieniny pre v\u0161etky vekov\u00e9 kateg\u00f3rie s nezabudnute\u013en\u00fdm v\u00fdh\u013eadom na Tri Koruny, najvy\u0161\u0161\u00ed a najzauj\u00edmavej\u0161\u00ed vrch v Pienin\u00e1ch le\u017eiaci v po\u013eskej \u010dasti Pienin nad \u013eav\u00fdm brehom Dunajca...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor<\/span>1.66 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Prielom\r\n<\/span>\r\n\r\nPrielom Dunajca, splav po rieke Dunajec<\/span>\r\n\r\nPrielom Dunajca, ties\u0148ava v Pienin\u00e1ch na slovensko-po\u013eskej hranici, jedna z chr\u00e1nen\u00fdch z\u00f3n v Pieninskom n\u00e1rodnom parku. P\u00f4sobiv\u00fd ka\u0148on obklopuje v\u00e1pencov\u00fd mas\u00edv, ktor\u00fd vytv\u00e1ra rieka Dunajec. Je dlh\u00fd 9 kilometrov a jeho steny...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>\u010cerven\u00fd Kl\u00e1\u0161tor<\/span>1.74 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Prame\u0148\r\n<\/span>\r\n\r\nPrame\u0148 l\u00e1sky a Prame\u0148 zabudnutia<\/span>\r\n\r\nNach\u00e1dzaj\u00fa sa v k\u00fape\u013eoch Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy, ktor\u00e9 patria medzi najstar\u0161ie na Slovensku, 5 min. cesty pe\u0161o od hlavn\u00e9ho smerovn\u00edka pri k\u00fapalisku Izabela (vedie tam miestna zelen\u00e1 zna\u010dka). Prv\u00e1 p\u00edsomn\u00e1 zmienka o z\u00e1zra\u010dn\u00fdch...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>13.31 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\nTerm\u00e1lne k\u00fapalisko Izabela Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>\r\n\r\nNach\u00e1dza sa v are\u00e1li k\u00fape\u013eov vo Vy\u0161n\u00fdch Ru\u017ebachoch. Je to pr\u00edrodn\u00e1 lie\u010div\u00e1 voda, ktor\u00e1 p\u00f4sob\u00ed na ochorenia obehov\u00e9ho \u00fastrojenstva, choroby d\u00fdchac\u00edch ciest, du\u0161evn\u00e9 a \u017eensk\u00e9 ochorenia. Pon\u00faka 2 ve\u013ek\u00e9, 2 mal\u00e9 detsk\u00e9...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>13.51 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ski\r\n<\/span>\r\n\r\nSki Park Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 640 a\u017e 808 m.n.m.\r\n\r\n\tLy\u017eiarske stredisko s kvalitn\u00fdmi zjazdovkami pre n\u00e1ro\u010dn\u00fdch, ale aj za\u010d\u00ednaj\u00facich ly\u017eiarov, vo Vy\u0161n\u00fdch Ru\u017ebachoch, cca 15 km od mesta Star\u00e1 \u013dubov\u0148a. K dispoz\u00edci\u00ed s\u00fa 4 vleky vr\u00e1tane...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>13.68 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Pramene\r\n<\/span>\r\n\r\nPramene Vy\u0161ne Ru\u017ebachy<\/span>\r\n\r\nLie\u010div\u00e1 voda v zn\u00e1mych slovensk\u00fdch k\u00fape\u013eoch vo Vy\u0161n\u00fdch Ru\u017ebachoch patr\u00ed do skupiny hydrouhli\u010ditanovo-s\u00edranov\u00fdch, v\u00e1penato-hor\u010d\u00edkov\u00fdch, uhli\u010dit\u00fdch, hypotonick\u00fdch miner\u00e1lnych v\u00f4d. Jej zdrojom je dev\u00e4\u0165 prame\u0148ov, ktor\u00e9...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>13.81 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ru\u017eba\u0161sk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nRu\u017eba\u0161sk\u00fd kr\u00e1ter<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 620 m.n.n.\r\n\tMaxim\u00e1lna h\u013abka: 3 m\r\n\tVodn\u00e1 plocha: 300 m\u00b2 \r\n\t\r\n\tUnik\u00e1tne travert\u00ednov\u00e9 jazierko v tvare kr\u00e1tera, ktor\u00e9 nevzniklo sope\u010dnou \u010dinnos\u0165ou, ale prepad\u00e1van\u00edm travert\u00ednovej kopy, ktor\u00e1 sa \u010dasom...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Vy\u0161n\u00e9 Ru\u017ebachy<\/span>13.82 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}