{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Letn\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nLetn\u00e9 k\u00fapalisko \u010cajka Bojnice<\/span>\r\n\r\nK\u00fapalisko sa nach\u00e1dza sa v kr\u00e1snom prostred\u00ed medzi bojnick\u00fdmi k\u00fape\u013emi a z\u00e1mkom. Na k\u00fapanie sa vyu\u017e\u00edva voda z k\u00fape\u013en\u00e9ho term\u00e1lneho prame\u0148a. V troch baz\u00e9noch (plaveck\u00fd 50 m \/ 2,5 m a 2 detsk\u00e9) je po\u010das letnej sez\u00f3ny term\u00e1lna...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Bojnice<\/span>0.64 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Bojnick\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nBojnick\u00fd z\u00e1mok<\/span>\r\n\r\nRomantick\u00fd z\u00e1mok postaven\u00fd v travert\u00ednovej skale patr\u00ed medzi vyh\u013ead\u00e1van\u00e9 a ob\u013e\u00faben\u00e9 miesto nielen na Slovensku, ale aj dokonca v strednej Eur\u00f3pe. Hrad bol  postaven\u00fd na za\u010diatku 12. st. a prv\u00e1 p\u00edsomn\u00e1 zmienka o hrade...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Bojnice<\/span>0.92 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Mysterium\r\n<\/span>\r\n\r\nMysterium Bojnice<\/span>\r\n\r\nZ\u00e1bavn\u00e9 logick\u00e9 hry pre \u0161irok\u00fa skupinu \u013eud\u00ed r\u00f4zneho veku tzv. \u00fanikov\u00e9 hry pod jednou strechou v Bojniciach, na Hurbanovom n\u00e1mest\u00ed. Mysterium pon\u00faka vn\u00fatorn\u00e9 \u00fanikov\u00e9 hry pre cel\u00e9 skupinu \u013eud\u00ed vo vn\u00fatornom priestore v...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Bojnice<\/span>0.95 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Sokoliari\r\n<\/span>\r\n\r\nSokoliari Aquila Bojnice<\/span>\r\n\r\nSt\u00e1la sc\u00e9na sokoliarov Aquila sa nach\u00e1dza v Bojniciach v bl\u00edzkosti Bojnick\u00e9ho z\u00e1mku. Pracuj\u00fa od roku 2003 av\u0161ak samotn\u00e1 hist\u00f3ria vzniku Aquily siaha do roku 1994. Zameriava sa na propag\u00e1ciu sokoliarstva ako najstar\u0161ieho sp\u00f4sobu...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Bojnice<\/span>0.95 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Prepo\u0161tsk\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nPrepo\u0161tsk\u00e1 jasky\u0148a, M\u00fazeum praveku<\/span>\r\n\r\nVz\u00e1cna lokalita os\u00eddlenia n\u00e1\u0161ho \u00fazemia pravek\u00fdmi neandert\u00e1lcami v starom historickom centre mesta Bojnice, lokalita Prepo\u0161tsk\u00e1 jasky\u0148a. \u00dazemie neandert\u00e1lcov objavil v roku 1926 katol\u00edcky k\u0148az a prepo\u0161t bojnickej farnosti...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Bojnice<\/span>0.97 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Park\r\n<\/span>\r\n\r\nPark Bojnice<\/span>\r\n\r\nRomantick\u00fd park je s\u00fa\u010das\u0165ou Bojnick\u00e9ho z\u00e1mku, ktor\u00fd sa rozprestiera medzi domami. Park bol vybudovan\u00fd v roku 1910 a aj v s\u00fa\u010dasnosti s\u00fa v parku vz\u00e1cne dreviny a rastliny. Zn\u00e1ma je lipa kr\u00e1\u013ea Mateja, ktor\u00fa zasadil Mat\u00fa\u0161...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Bojnice<\/span>0.97 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Pieskov\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nPieskov\u00e9 sochy Bojnice<\/span>\r\n\r\nJedine\u010dn\u00e1 v\u00fdstava pieskov\u00fdch hradov a z\u00e1mkov v Bojniciach je s\u00fa\u010das\u0165ou \u0161portovo-z\u00e1bavn\u00e9ho are\u00e1lu na ihrisku Pod farou. N\u00e1v\u0161tevn\u00edci v\u00fdstavy maj\u00fa mo\u017enos\u0165 zozn\u00e1mi\u0165 sa s pieskov\u00fdmi verziami Bratislavsk\u00e9ho a Oravsk\u00e9ho...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Bojnice<\/span>1.02 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"N\u00e1rodn\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nN\u00e1rodn\u00e1 ZOO Bojnice<\/span>\r\n\r\nNajnav\u0161tevovanej\u0161ia n\u00e1rodn\u00e1 zoologick\u00e1 z\u00e1hrada v k\u00fape\u013enom meste Bojnice. Jej br\u00e1ny sa pre n\u00e1v\u0161tevn\u00edkov otvorili prv\u00fd kr\u00e1t v roku 1955. Je to najstar\u0161ia zoologick\u00e1 z\u00e1hrada na Slovensku a pon\u00faka expoz\u00edciu 430...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Bojnice<\/span>1.03 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Vyhliadkov\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nVyhliadkov\u00e1 ve\u017ea Bojnice - \u010cajka v oblakoch<\/span>\r\n\r\nUnik\u00e1tna vyhliadkov\u00e1 ve\u017ea \u010cajka nad mestom Bojnice je situovan\u00e1 z\u00e1padne od Bojnick\u00e9ho z\u00e1mku v zalesnenej \u010dasti lesa. Ide o pomerne n\u00e1ro\u010dn\u00fa technick\u00fa stavbu z oce\u013eovej kon\u0161trukcie a drevenej l\u00e1vky s prev\u00fd\u0161en\u00edm 30 m a so...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Bojnice<\/span>1.62 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Detsk\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nDetsk\u00e9 ihrisko Fun park Extrem<\/span>\r\n\r\nDetsk\u00e9 interi\u00e9rov\u00e9 ihrisko, ktor\u00e9 pon\u00faka pre mal\u00fdch n\u00e1v\u0161tevn\u00edkov mno\u017estvo z\u00e1bavy v meste Prievidza. Pod doh\u013eadom rodi\u010dov m\u00f4\u017eu deti akt\u00edvne tr\u00e1vi\u0165 svoj vo\u013en\u00fd \u010das a zab\u00e1va\u0165 sa so svojimi kamar\u00e1tmi na elektrickom koloto\u010di,...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Prievidza<\/span>2.73 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Golfov\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nGolfov\u00e9 ihrisko Adama<\/span>\r\n\r\nGolfov\u00e9 9-jamkov\u00e9 ihrisko v obci K\u00f4\u0161, okres Prievidza, pre v\u0161etky vekov\u00e9 kateg\u00f3rie, ktor\u00e9 sa vyu\u017e\u00edva aj na footgolf (kombin\u00e1cia golfu a fotbalu). Z kedysi rovinat\u00e9ho ihriska sa podarilo vytvori\u0165 banskou \u010dinnos\u0165ou naozaj zauj\u00edmavo...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Prievidza<\/span>3.95 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hornonitriansky\r\n<\/span>\r\n\r\nHornonitriansky bansk\u00fd skanzen (HBS-BC) ba\u0148a Cige\u013e<\/span>\r\n\r\nJedn\u00fdm z najzauj\u00edmavej\u0161\u00edch produktov cestovn\u00e9ho ruchu na hornej Nitre je Hornonitriansky bansk\u00fd skanzen, ktor\u00fd je prev\u00e1dzkovan\u00fd v podzem\u00ed bane Cige\u013e. Nach\u00e1dza sa 10 min\u00fat jazdy autom od mesta Prievidza. F\u00e1ranie (\u201eputovanie\u201c),...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>Sebedra\u017eie<\/span>6.44 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}