{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Prame\u0148\r\n<\/span>\r\n\r\nPrame\u0148 v \u0161t\u00f4lni Vyhne<\/span>\r\n\r\nTraduje sa, \u017ee pramene vo Vyhniach boli zachyten\u00e9 pri razen\u00ed stredovekej \u0161t\u00f4lni na prieskum lo\u017eiska pyritu alebo hematitu ako rudnej suroviny pre miestne \u017eelezn\u00e9 h\u00e1mre. V h\u013abke 62 m narazili na \u017eelezit\u00fd hor\u00faci term\u00e1lny prame\u0148,...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Vyhne<\/span>0.11 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Vodn\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nVodn\u00fd raj Vyhne<\/span>\r\n\r\nAquapark s celoro\u010dnou prev\u00e1dzkou sa nach\u00e1dza v kr\u00e1snom prostred\u00ed \u0160tiavnick\u00fdch vrchov, v obci Vyhne, na \u00fazem\u00ed, ktor\u00e9  je odprad\u00e1vna zn\u00e1me svojimi term\u00e1lnymi a lie\u010div\u00fdmi prame\u0148mi.\r\n\r\n\tVonkaj\u0161iu \u010das\u0165 vodn\u00e9ho parku...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Vyhne<\/span>0.12 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Kamenn\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nKamenn\u00e9 more Vyhne<\/span>\r\n\r\nPr\u00edrodn\u00e1 rezerv\u00e1cia sa nach\u00e1dza na \u00fap\u00e4t\u00ed vrchu Kamenn\u00e1, v obci Vyhne a jednou z najstar\u0161\u00edch chr\u00e1nen\u00fdch \u00fazem\u00ed na Slovensku. Meria takmer 13,5 hekt\u00e1ra a rozlohou ja to najv\u00e4\u010d\u0161ie kamenn\u00e9 more v sope\u010dnej \u010dasti Karp\u00e1t....<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Vyhne<\/span>0.65 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\nMonster kolobe\u017eky Leh\u00f4tka pod Brehmi<\/span>\r\n\r\nTento adrenal\u00ednov\u00fd z\u00e1\u017eitok je mo\u017en\u00e9 si u\u017ei\u0165 v obci Leh\u00f4tka pod Brehmi. Trasa na kolobe\u017eky ide z Repi\u0161\u0165a do Leh\u00f4tky pod Brehmi trv\u00e1 pribli\u017ene 45 min\u00fat alebo Bansk\u00e1 \u0160tiavnica \u2013 Leh\u00f4tka pod Brehmi pribli\u017ene 2,5 hodiny...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Leh\u00f4tka pod Brehmi<\/span>4.67 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad Revi\u0161te<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina gotick\u00e9ho hradu sa nach\u00e1dza nad mestom \u017darnovica, v mestskej \u010dasti Revi\u0161tsk\u00e9 Podz\u00e1m\u010die. Hrad bol postaven\u00fd na strmom kopci pohoria Vt\u00e1\u010dnik pravdepodobne niekedy koncom 13. alebo za\u010diatkom 14. storo\u010dia a prv\u00e1 p\u00edsomn\u00e1...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>\u017darnovica<\/span>5.34 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Zveropark\r\n<\/span>\r\n\r\nZveropark - Revi\u0161\u0165sk\u00e9 Podz\u00e1m\u010die<\/span>\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>\u017darnovica<\/span>5.63 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Miner\u00e1lne\r\n<\/span>\r\n\r\nMiner\u00e1lne pramene Sklen\u00e9 Teplice<\/span>\r\n\r\nNa \u00fazem\u00ed Sklen\u00fdch tepl\u00edc je ich 14 s teplotou 37\u00b0C - 52,3\u00b0C a 7 z nich sa vyu\u017e\u00edva pre potreby miestnych k\u00fape\u013eov. Vyu\u017e\u00edvaj\u00fa sa aj umel\u00e9 h\u013abkov\u00e9 vrty a studne a\u017e do h\u013abky 1600 m. S\u00fa to najv\u00fdznamnej\u0161ie pramene vulkanick\u00e9ho...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Sklen\u00e9 Teplice<\/span>6.02 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"\u0160tiavnick\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\n\u0160tiavnick\u00e9 tajchy<\/span>\r\n\r\nJedine\u010dn\u00fd vodno-energetick\u00fd syst\u00e9m, ktor\u00fd pokr\u00fdval v minulosti cel\u00fa potrebu energie regi\u00f3nu Banskej \u0160tiavnice. K rozsiahlej v\u00fdstavbe tajchov do\u0161lo predov\u0161etk\u00fdm z\u00e1sluhou \u201eenergetickej kr\u00edzy\u201d v prvej polovici 18. st. a...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Bansk\u00e1 \u0160tiavnica<\/span>8.37 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hvezd\u00e1re\u0148\r\n<\/span>\r\n\r\nHvezd\u00e1re\u0148 a planet\u00e1rium Maximili\u00e1na Hella<\/span>\r\n\r\nKrajsk\u00e1 hvezd\u00e1re\u0148 a planet\u00e1rium na ulici Dukelsk\u00fdch Hrdinov v \u017diari nad Hronom m\u00e1 hlavne pr\u00edrodovedeck\u00fd a edukat\u00edvny charakter. Jej cie\u013eom je spr\u00edstup\u0148ova\u0165 a roz\u0161irova\u0165 inform\u00e1cie o astron\u00f3mii a pr\u00edbuzn\u00fdch pr\u00edrodovedeck\u00fdch...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>\u017diar nad Hronom<\/span>8.79 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Star\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nStar\u00fd z\u00e1mok Bansk\u00e1 \u0160tiavnica<\/span>\r\n\r\nNach\u00e1dza sa v historickom centre mesta Bansk\u00e1 \u0160tiavnica, nad N\u00e1mest\u00edm sv. Trojice. Najstar\u0161ia pamiatka mesta vznikla pribli\u017ene v 13.st. a sp\u00e1ja v sebe nieko\u013eoko v\u00fdtvarn\u00fdch slohov a to rom\u00e1nskeho, gotick\u00e9ho, renesan\u010dn\u00e9ho...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Bansk\u00e1 \u0160tiavnica<\/span>8.95 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"S\u00faso\u0161ie\r\n<\/span>\r\n\r\nS\u00faso\u0161ie sv. Trojice (morov\u00fd st\u013ap) Bansk\u00e1 \u0160tiavnica<\/span>\r\n\r\nDominantou historick\u00e9ho n\u00e1mestia mesta Bansk\u00e1 \u0160tiavnica je majest\u00e1tny morov\u00fd st\u013ap so s\u00faso\u0161\u00edm sv. Trojice. Bol postaven\u00fd v rokoch 1710 - 1711 na znak v\u010faky mesta za \u00fastup morovej epid\u00e9mie. Nesk\u00f4r, v rokoch 1759 - 1764 bol...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Bansk\u00e1 \u0160tiavnica<\/span>9.02 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Tajch\r\n<\/span>\r\n\r\nTajch Klinger Bansk\u00e1 \u0160tiavnica<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 683 m.n.m.\r\n\tObjem: 158 000 m3\r\n\tMaxim\u00e1lna h\u013abka: 21 m\r\n\r\n\tTajch Klinger patr\u00ed medzi najkraj\u0161ie bansko\u0161tiavnick\u00e9 tajchy a nach\u00e1dza sa na okraji Banskej \u0160tiavnice. P\u00f4vodne vznikol  ako zdroj energetickej...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Bansk\u00e1 \u0160tiavnica<\/span>9.06 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}