{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Balneologick\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nBalneologick\u00e9 m\u00fazeum Imricha Wintera v Pie\u0161\u0165anoch<\/span>\r\n\r\nM\u00fazeum sa nach\u00e1dza v Pie\u0161\u0165anoch, v budove K\u00fape\u013enej dvorany, a jeho vznik je pevne sp\u00e4t\u00fd s Pie\u0161\u0165ansk\u00fdmi k\u00fape\u013emi. Vznik m\u00fazea, Pie\u0161\u0165ansk\u00e9 m\u00fazeum, v roku 1928 iniciovali Imrich Winter so svojim spolupracovn\u00edkom a spr\u00e1vcom...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Pie\u0161\u0165any<\/span>0.54 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Golfov\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nGolfov\u00e9 ihrisko Pie\u0161\u0165any<\/span>\r\n\r\nKvalitn\u00e9 a fyzicky nen\u00e1ro\u010dn\u00e9 9-jamkov\u00e9 golfov\u00e9 ihrisko so storo\u010dnou hist\u00f3riou v centre Pie\u0161\u0165an. N\u00e1v\u0161tevn\u00edkom ihriska je dispoz\u00edci\u00ed golfov\u00e1 akad\u00e9mia s 250 m cvi\u010dnou l\u00fakou, tr\u00e9ningov\u00e9 jamkovisko na patovanie a \u010dipovanie...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Pie\u0161\u0165any<\/span>0.6 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"K\u00fapalisko\r\n<\/span>\r\n\r\nK\u00fapalisko Eva Pie\u0161tany<\/span>\r\n\r\nFunkcionalistick\u00e9 k\u00fapalisko v Pie\u0161\u0165anoch na K\u00fape\u013enom ostrove patr\u00ed v\u010faka svojej unik\u00e1tnej dobovej architekt\u00fare medzi kult\u00farne pamiatky. Are\u00e1l k\u00fapaliska, ktor\u00fd pozost\u00e1va z 25 m kryt\u00e9ho baz\u00e9na \/v s\u00fa\u010dasnosti mimo prev\u00e1dzky\/,...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Pie\u0161\u0165any<\/span>0.63 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Vajcovka\r\n<\/span>\r\n\r\nVajcovka - verejn\u00fd hor\u00faci prame\u0148 Pie\u0161\u0165any<\/span>\r\n\r\nV k\u00fape\u013enom meste Pie\u0161\u0165any vyviera a\u017e 10 term\u00e1lnych prame\u0148ov a to zo vz\u00e1cneho zdroja a\u017e z h\u013abky 2 000 m. Prame\u0148 miner\u00e1lnej lie\u010divej vody Vajcovka sa nach\u00e1dza v murovanom alt\u00e1nku na rohu budovy Napoleon Danubius na k\u00fape\u013enom...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Pie\u0161\u0165any<\/span>0.94 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Pr\u00edrodn\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nPr\u00edrodn\u00e9 miner\u00e1lne pramene Pie\u0161\u0165any<\/span>\r\n\r\nPie\u0161\u0165ansk\u00e9 pramene term\u00e1lnej miner\u00e1lnej vody maj\u00fa vysok\u00fd obsah miner\u00e1lov a zna\u010dn\u00e9 mno\u017estvo s\u00edry a s\u00edrovod\u00edka. Vyvieraj\u00fa z h\u013abky zeme a\u017e 2000 m v obtokovom ramene rieky V\u00e1h. V jej usadenin\u00e1ch sa tvor\u00ed s\u00edrne bahno, ktor\u00e9...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Pie\u0161\u0165any<\/span>0.99 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Motok\u00e1rov\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nMotok\u00e1rov\u00e1 hala Monza Pie\u0161\u0165any<\/span>\r\n\r\nNach\u00e1dza sa na s\u00eddlisku Adam Trajan pod n\u00e1kupn\u00fdm domom PT Univerzal v Pie\u0161\u0165anoch. Patr\u00ed medzi prv\u00e9 kryt\u00e9 motok\u00e1rov\u00e9 haly na Slovensku. Je vybaven\u00e1 vzduchotechnikou, ktor\u00e1 zabezpe\u010duje v\u00fdmenu vzduchu, d\u013a\u017eka dr\u00e1hy je 325...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Pie\u0161\u0165any<\/span>2.37 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Vodn\u00e1\r\n<\/span>\r\n\r\nVodn\u00e1 n\u00e1dr\u017e S\u013a\u0148ava<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 162 m.n.m.\r\n\tRozloha: 430 ha\r\n\r\n\tUmelo vybudovan\u00e1 vodn\u00e1 n\u00e1dr\u017e sa nach\u00e1dza medzi mestom Pie\u0161\u0165any a dedinkou Drahovce. Ke\u010f\u017ee m\u00e1 t\u00e1to oblas\u0165 vysok\u00fd po\u010det slne\u010dn\u00fdch dn\u00ed v roku, dostala vodn\u00e1 n\u00e1dr\u017e...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Pie\u0161\u0165any<\/span>4.74 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad Temat\u00edn<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina stredovek\u00e9ho hradu sa nach\u00e1dza v hor\u00e1ch Pova\u017esk\u00e9ho Inovca, v katastri obce L\u00faka. Hrad bol postaven\u00fd v roku 1242 na mieste star\u0161ieho hradiska a prv\u00e1 p\u00edsomn\u00e1 zmienka o hrade poch\u00e1dza z roku 1347. Plnil str\u00e1\u017enu funkciu...<\/span>\r\n\r\n\tTrnavsk\u00fd kraj - <\/span>Pie\u0161\u0165any<\/span>11.21 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"M\u00fazeum\r\n<\/span>\r\n\r\nM\u00fazeum \u010cachtice - Dra\u0161kovi\u010dovsk\u00fd ka\u0161tie\u013e<\/span>\r\n\r\nM\u00fazeum v \u010cachticiach je vysunutou expoz\u00edciou Tren\u010dianskeho m\u00fazea, ktor\u00e1 sa venuje dejin\u00e1m \u010cacht\u00edc. Obec je zn\u00e1ma svojou \u201ekrvavou gr\u00f3fkou\u201c Al\u017ebetou B\u00e1thoryovou, ktor\u00e1 \u017eila v tajomnom \u010cachtickom hrade, z ktor\u00e9ho s\u00fa dnes...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>\u010cachtice<\/span>13.92 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Ran\u010d\r\n<\/span>\r\n\r\nRan\u010d pod Babicou<\/span>\r\n\r\nNach\u00e1dza na konci obce Bojn\u00e1, ktor\u00e1 je vzdialen\u00e1 pribli\u017ene 23 km od k\u00fape\u013en\u00e9ho mesta Pie\u0161\u0165any. V are\u00e1li ran\u010du sa okrem ubytovania nach\u00e1dza ZOO, dva rybn\u00edky a re\u0161taur\u00e1cia. Zoologick\u00e1 z\u00e1hrada pon\u00faka prehliadku v r\u00e1mci ktorej...<\/span>\r\n\r\n\tNitriansky kraj - <\/span>Bojn\u00e1<\/span>15.47 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"\u010cachtick\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\n\u010cachtick\u00fd hrad<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu sa nach\u00e1dza medzi obcami \u010cachtice a Vi\u0161\u0148ov\u00e9, nad prielomom potoka Jablonka v najsevernej\u0161ej \u010dasti Mal\u00fdch Karp\u00e1t. Hrad bol postaven\u00fd pravdepodobne Kazim\u00edrom z rodu Hont-P\u00e1zm\u00e1nyovcov u\u017e okolo roku 1263 za \u00fa\u010delom...<\/span>\r\n\r\n\tTren\u010diansky kraj - <\/span>\u010cachtice<\/span>15.54 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Topo\u013e\u010diansky\r\n<\/span>\r\n\r\nTopo\u013e\u010diansky hrad<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina starovek\u00e9ho hradu nad obcou Podhradie, okres Topo\u013e\u010dany, ne\u010faleko vodnej n\u00e1dr\u017ee Duchonka. Prv\u00e1 zmienka o hrade, ako o kr\u00e1\u013eovskom majetku, je v zachovan\u00fdch listin\u00e1ch z roku 1235, ale predpoklad\u00e1 sa, \u017ee hrad vystaval...<\/span>\r\n\r\n\tNitriansky kraj - <\/span>Podhradie<\/span>16.89 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}