{"html":"\r\n\r\n\r\n\"Pavil\u00f3n\r\n<\/span>\r\n\r\nPavil\u00f3n \u013dudov\u00fd prame\u0148<\/span>\r\n\r\nOtvoren\u00fd st\u013apov\u00fd pavil\u00f3n (N\u00e1rodn\u00e1 kult\u00farna pamiatka), ktor\u00fd podopiera 6 st\u013apov, sa nach\u00e1dza v Bardejovsk\u00fdch K\u00fape\u013eoch, pri v\u00fdchodnom vstupe do k\u00fape\u013en\u00e9ho parku. Bol postaven\u00fd v rokoch 1958 a\u017e 1959 pod\u013ea projektovej dokument\u00e1cie...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Bardejovsk\u00e9 K\u00fapele<\/span>0.12 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"K\u00fape\u013en\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\nK\u00fape\u013en\u00fd park Bardejovsk\u00e9 K\u00fapele<\/span>\r\n\r\nAre\u00e1l Bardejovsk\u00fdch K\u00fape\u013eov m\u00e1 rozlohu viac ako 30 ha a je dlh\u00fd skoro 2 km. Okrem k\u00fape\u013enej z\u00e1stavby tvoria jeho podstatn\u00fa \u010das\u0165 k\u00fape\u013en\u00fd park s lesoparkom, ktor\u00fd m\u00e1 n\u00e1dhern\u00fa parkov\u00fa \u00fapravu, doplnen\u00fa o mno\u017estvo s\u00fa\u010dasn\u00fdch...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Bardejov<\/span>0.22 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hrad\r\n<\/span>\r\n\r\nHrad Zborov<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu nad obcou Zborov, na Ondavskej vrchovine, okres Bardejov. Prv\u00e9 inform\u00e1cie o hrade s\u00fa z obdobia po roku 1317, ale \u017eadna hodnovern\u00e1 listina, ktor\u00e1 by sa zmie\u0148ovala o stavbe hradu, neexistuje. P\u00f4vodne plnil ...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Zborov<\/span>3.3 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Bazilika\r\n<\/span>\r\n\r\nBazilika sv\u00e4t\u00e9ho Eg\u00eddia v Bardejove<\/span>\r\n\r\nGotick\u00e1 sakr\u00e1lna stavba z 13 st. nach\u00e1dzaj\u00faca sa v historickom centre Bardejova, v severnej \u010dasti Radni\u010dn\u00e9ho n\u00e1mestia. Okolo roku 1206 sa na tomto mieste usadili cisterci\u00e1nski mn\u00edsi z po\u013eskej Koprzywnice a zalo\u017eili tu kl\u00e1\u0161tor...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Bardejov<\/span>4.01 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Skanzen\r\n<\/span>\r\n\r\nSkanzen a M\u00fazeum \u013eudovej architekt\u00fary - \u0160ari\u0161sk\u00e9 m\u00fazeum Bardejov<\/span>\r\n\r\nNajstar\u0161\u00ed skanzen na Slovensku bol spr\u00edstupnen\u00fd pre verejnos\u0165 v roku 1965 v Bardejovsk\u00fdch K\u00fape\u013eoch. V upravenej z\u00e1hrade je umiestnen\u00fdch 24 obydl\u00ed, expoz\u00edci\u00ed, ktor\u00e9 dokumentuj\u00fa \u013eudov\u00fa architekt\u00faru a kult\u00faru rus\u00ednsk\u00e9ho...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Bardejovsk\u00e9 K\u00fapele<\/span>4.09 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"\u0160ari\u0161sk\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\n\u0160ari\u0161sk\u00e9 m\u00fazeum Bardejov<\/span>\r\n\r\nM\u00fazeum bolo zalo\u017een\u00e9 v roku 1903 v Bardejove ako M\u00fazeum \u0160ari\u0161skej \u017eupy. Je jedn\u00fdm z najstar\u0161\u00edch m\u00faze\u00ed na Slovensku a jeho umelecko-historick\u00e9 a pr\u00edrodn\u00e9 zbierky patria k najcennej\u0161\u00edm. Prv\u00e1 historick\u00e1 expoz\u00edcia bola zameran\u00e1...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Bardejov<\/span>4.11 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Chr\u00e1m\r\n<\/span>\r\n\r\nChr\u00e1m sv. Luk\u00e1\u0161a Evanjelistu Kriv\u00e9<\/span>\r\n\r\nDreven\u00fd gr\u00e9ckokatol\u00edcky chr\u00e1m v obci Kriv\u00e9 bol postaven\u00fd za p\u00f4sobenia k\u0148aza J\u00e1na Hal\u00edka v roku 1826 na mieste star\u0161ieho objektu a je zasv\u00e4ten\u00fd sv\u00e4t\u00e9mu apo\u0161tolovi a evanjelistovi Luk\u00e1\u0161ovi. Chr\u00e1m v barokovom \u0161t\u00fdle m\u00e1...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Kriv\u00e9<\/span>9.65 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Kostol\r\n<\/span>\r\n\r\nKostol sv. Franti\u0161ka z Assisi<\/span>\r\n\r\nS rovnak\u00fdm n\u00e1zvom kostola sa stretnemte na Slovensku vo Vranove nad Top\u013eou, v obci Hervartov, v Ru\u017einej, v obci Poniky, v \u0160tiavniku, V Bratislave - Karlova Ves, v obci Hiade\u013e, v obci B\u00e1ho\u0148 a v Detve....<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Hervartov<\/span>10.41 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Kostol\r\n<\/span>\r\n\r\nKostol Ochrany Presv\u00e4tej Bohorodi\u010dky Jedlinka<\/span>\r\n\r\nDreven\u00fd gr\u00e9ckokatol\u00edcky kostol je postaven\u00fd v obci Jedlinka, pribli\u017ene 16 kilometrov od k\u00fape\u013en\u00e9ho mesta Bardejov. Tento kostol patr\u00ed do zoznamu N\u00e1rodn\u00e9ho kult\u00farneho dedi\u010dstva a bol postaven\u00fd v roku 1763. \r\nJe postaven\u00fd v...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Jedlinka<\/span>10.66 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Pr\u00edrodn\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nPr\u00edrodn\u00e9 letn\u00e9 k\u00fapalisko Makovica<\/span>\r\n\r\nB\u00fdvala po\u017eiarna n\u00e1dr\u017e, v s\u00fa\u010dasnosti pr\u00edrodn\u00e9 letn\u00e9 k\u00fapalisko je situovan\u00e9 severne od mesta Bardejova, cca 3 km od po\u013esk\u00fdch hran\u00edc, v Ni\u017enej Polianke, pod ly\u017eiarskym vlekom vo svahu. K\u00fapalisko (50 x 60 m) napusten\u00e9 pr\u00edrodnou,...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Ni\u017en\u00e1 Polianka<\/span>11.7 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Miner\u00e1lne\r\n<\/span>\r\n\r\nMiner\u00e1lne pramene Cige\u013eka<\/span>\r\n\r\nCige\u013eka, v minulosti zn\u00e1me k\u00fapele, v ktor\u00fdch sa lie\u010dili \u017eal\u00fado\u010dn\u00e9 a ko\u017en\u00e9 choroby, choroby horn\u00fdch d\u00fdchac\u00edch ciest, srdca a ciev. Pr\u00edrodn\u00e9 lie\u010div\u00e9 miner\u00e1lne pramene k\u00fape\u013eov, ktor\u00e9 zanikli, sa vyu\u017e\u00edvaj\u00fa dodnes a...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Cige\u013eka<\/span>12.35 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Kostol\r\n<\/span>\r\n\r\nKostol sv. Kozmu a Dami\u00e1na Lukov<\/span>\r\n\r\nKostol je postaven\u00fd v obci Lukov pribli\u017ene 19 kilometrov od mesta Bardejov. Obec bola zalo\u017een\u00e1 osadn\u00edkmi z Talianska a jej p\u00f4vodn\u00fd n\u00e1zov bol Ven\u00e9cia. \r\nKostol nebol postaven\u00fd na Slovensku a ani v Taliansku. Jeho p\u00f4vod je z Po\u013eska....<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Lukov<\/span>14.79 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}