{"html":"\r\n\r\n\r\n\"PanIQ\r\n<\/span>\r\n\r\nPanIQ Room Pre\u0161ov<\/span>\r\n\r\nCentrum \u00fanikov\u00fdch miestnost\u00ed v Pre\u0161ove. PanIQ Room je hra pln\u00e1 hlavolamov, ktor\u00e1 dokonale prever\u00ed logick\u00e9 myslenie a t\u00edmov\u00e9ho ducha hr\u00e1\u010dov, ktor\u00ed sa musia dosta\u0165 z tajomnej miestnosti v \u010dasovom limite. T\u00edm, ktor\u00fd pozost\u00e1va...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Pre\u0161ov<\/span>0.01 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Divadlo\r\n<\/span>\r\n\r\nDivadlo Jon\u00e1\u0161a Z\u00e1borsk\u00e9ho<\/span>\r\n\r\nProfesion\u00e1lne \u010dinohern\u00e9 divadlo v Pre\u0161ove bolo otvoren\u00e9 v roku 1944 ako Slovensk\u00e9 divadlo v zrenovovanom Mestskom divadle (teraj\u0161ia historick\u00e1 budova DJZ) a odvtedy je jedn\u00fdm z dvoch najv\u00e4\u010d\u0161\u00edch divadiel v\u00fdchodn\u00e9ho Slovenska....<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Pre\u0161ov<\/span>0.78 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Hvezd\u00e1re\u0148\r\n<\/span>\r\n\r\nHvezd\u00e1re\u0148 a planet\u00e1rium Pre\u0161ov<\/span>\r\n\r\nHlavnou \u00falohou pre\u0161ovskej hvezd\u00e1rne a planet\u00e1ria je populariz\u00e1cia astron\u00f3mie a vesm\u00edru v podmienkach mestskej infra\u0161trukt\u00fary, s regi\u00f3n\u00e1lnym dosahom na mno\u017estvo cie\u013eov\u00fdch skup\u00edn a to pomocou \u0161pecializovan\u00fdch \u010falekoh\u013eadov....<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Pre\u0161ov<\/span>1.21 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Eko\r\n<\/span>\r\n\r\nEko park<\/span>\r\n\r\n<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Pre\u0161ov<\/span>1.54 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Lanov\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nLanov\u00e9 centrum Outdoor park Pre\u0161ov<\/span>\r\n\r\n\u0160portov\u00fd are\u00e1l v Pre\u0161ove pod \u0161\u00edrym nebom pon\u00faka atrakt\u00edvne vy\u017eitie pre deti aj dospel\u00fdch, pre skupiny aj jednotlivcov. Lanov\u00fd park, ktor\u00fd je komplexom lanov\u00fdch prek\u00e1\u017eok umiestnen\u00fdch vo v\u00fd\u0161ke 8 a\u017e 10 m nad zemou, ktor\u00e9...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Pre\u0161ov<\/span>2.03 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"SAFARI\r\n<\/span>\r\n\r\nSAFARI PARK Bansk\u00e1 Bystrica<\/span>\r\n\r\nDetsk\u00e9 interakt\u00edvne centrum, ktor\u00e9 sa nach\u00e1dza v Banskej Bystrici, sa sna\u017e\u00ed pr\u00edjemn\u00fdm a hlavne bezpe\u010dn\u00fdm sp\u00f4sobom zabavi\u0165 deti a z\u00e1rove\u0148 dopria\u0165 odpo\u010dinok aj ich rodi\u010dom. Pre deti je pripraven\u00fd Safari park, v ktorom ich...<\/span>\r\n\r\n\tBanskobystrick\u00fd kraj - <\/span>Bansk\u00e1 Bystrica<\/span>2.12 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Laser\r\n<\/span>\r\n\r\nLaser ar\u00e9na Pulzar Pre\u0161ov<\/span>\r\n\r\nPre\u0161ovsk\u00e1 Laser ar\u00e9na Pulzar je vybaven\u00e1 najmodernej\u0161\u00edmi zbra\u0148ami holandsk\u00e9ho v\u00fdrobcu Lasermaxx Lasergames, konkr\u00e9tne modelom Lasermaxx Evo-5 3D-Vest. M\u00e1 rozmery 12 x 24 m a nach\u00e1dza sa v nej viac ako 35 r\u00f4znych prek\u00e1\u017eok...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Pre\u0161ov<\/span>2.22 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Letn\u00e9\r\n<\/span>\r\n\r\nLetn\u00e9 k\u00fapalisko Plaza Beach Resort Pre\u0161ov<\/span>\r\n\r\nLetn\u00e9 k\u00fapalisko je s\u00fa\u010das\u0165ou Plaza Beach Resortu v Pre\u0161ove. Exotick\u00e9 miesto, ktor\u00e9 n\u00e1v\u0161tevn\u00edkom pripom\u00edna zn\u00e1me dovolenkov\u00e9 stredomorsk\u00e9 destin\u00e1cie, \u010d\u00edm sa odli\u0161uje od ostatn\u00fdch k\u00fapal\u00edsk a podobn\u00fdch komplexov na Slovensku....<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Pre\u0161ov<\/span>3.08 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Solivar\r\n<\/span>\r\n\r\nSolivar pri Pre\u0161ove<\/span>\r\n\r\nN\u00e1rodn\u00e1 kult\u00farna pamiatka patr\u00ed medzi najv\u00fdznamnej\u0161ie technick\u00e9 pamiatky na Slovensku. Je s\u00fa\u010das\u0165ou Slovensk\u00e9ho technick\u00e9ho m\u00fazea v Ko\u0161iciach a je spr\u00edstupnen\u00e1 od roku 2001. Jedn\u00e1 sa o unik\u00e1tny komplex technick\u00fdch objektov...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Pre\u0161ov<\/span>3.48 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"\u0160ari\u0161sk\u00fd\r\n<\/span>\r\n\r\n\u0160ari\u0161sk\u00fd hrad<\/span>\r\n\r\nZr\u00facanina hradu sa nach\u00e1dza na osamelom andezitovom kopci t\u00fd\u010diacom sa nad meste\u010dkom Ve\u013ek\u00fd \u0160ari\u0161. Hrad je jedn\u00fdm z najrozsiahlej\u0161\u00edch stredovek\u00fdch hradov na Slovensku. Celkov\u00e1 zastavan\u00e1 plocha \u0160ari\u0161sk\u00e9ho hradu je 4,5 hekt\u00e1ra....<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Ve\u013ek\u00fd \u0160ari\u0161<\/span>7.46 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"Kostol\r\n<\/span>\r\n\r\nKostol sv. Luk\u00e1\u0161a Evanjelistu Bre\u017eany<\/span>\r\n\r\nKostol sa nach\u00e1dza v obci Bre\u017eany, ktor\u00e1 je vzdialen\u00e1 pribli\u017ene 15 kilometrov od mesta Pre\u0161ov. Tento kostol je N\u00e1rodn\u00e1 kult\u00farna pamiatka. V roku 2001 bol \u010diasto\u010dne zrekon\u0161truovan\u00fd. \r\nGr\u00e9ckokatol\u00edcky dreven\u00fd kostol je atypick\u00e9ho...<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Bre\u017eany<\/span>9.51 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>\r\n\r\n\r\n\"\u0160imonka\r\n<\/span>\r\n\r\n\u0160imonka Slansk\u00e9 vrchy<\/span>\r\n\r\nNadmorsk\u00e1 v\u00fd\u0161ka: 1092 m.n.m.\r\n\r\n\tJuhov\u00fdchodne od obce Zlat\u00e1 Ba\u0148a sa nach\u00e1dza p\u00f4vodom vulkanick\u00e9 pohorie, Slansk\u00e9 vrchy. Ich najvy\u0161\u0161\u00ed vrch sa naz\u00fdva \u0160imonka, ktor\u00fd je z\u00e1rove\u0148 aj najvy\u0161\u0161\u00edm bodom okresu Vranov nad Top\u013eou....<\/span>\r\n\r\n\tPre\u0161ovsk\u00fd kraj - <\/span>Zlat\u00e1 Ba\u0148a<\/span>17.67 Km<\/span><\/span><\/span>\r\n<\/span>\r\n<\/span>\r\nzobrazi\u0165<\/strong>\r\n<\/a>","prevlink":"","nextlink":"","isfirstpage":null,"filter":"","link":"Zobrazi\u0165 v\u0161etky<\/strong><\/a>"}